Amerykańska Polonia przeciwko zaangażowaniu militarnemu Polski na Ukrainie. Oświadczenie przed przyjazdem prezydenta Dudy i premiera Tuska do Waszyngtonu

0
126
[bsa_pro_ad_space id=5]

29 LUTY 2024 ROK

[bsa_pro_ad_space id=8]

DO:

Andrzej Duda, Prezydent Polski
Donald Tusk, Premier Polski
Radoslaw Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych
Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu
Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu
Ambasador RP w USA Marek Magierowski [Embassy of the Republic of Poland, 2640 16th St NW, Washington, DC 20009]

OŚWIADCZENIE W JĘZYKU POLSKIM. FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN BELOW.

Amerykańska Polonia przeciwko zaangażowaniu militarnemu
Polski na Ukrainie

Amerykańska Polonia oczekuje przyjazdu Prezydenta Polski Dudy i Premiera Tuska którzy 12 marca przybędą do Waszyngtonu na spotkanie z Prezydentem Bidenem. Mamy nadzieję, że ta krytycznie ważna wizyta wzmocni wizerunek Polski jako orędownika normalizacji stosunków europejskich i kluczowego rzecznika nowej architektury bezpieczeństwa w Europie opartej na pokoju i współpracy.

W obliczu zbliżającej się dziesiątej rocznicy konfliktu zbrojnego na Ukrainie, mamy nadzieję, że Polska poprowadzi świat w kierunku deeskalacji tego konfliktu i jego rozwiązania na drodze negocjacji. Wierzymy głęboko w to, że Europa potrzebuje nie wojny, ale pokoju. Wszelkie różnice interesów muszą być negocjowane i rozwiązywane pokojowo.

Wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana.

Kierunek przyszłego rozwoju sytuacji nie jest łatwy do przewidzenia ani z góry ustalony. Wiadomo jednak, że przyszłe decyzje polityczne i wojskowe Federacji Rosyjskiej będą uzależnione w dużej mierze od działań jej przeciwników. Zachowania eskalujące, spotkają się, jak można przewidzieć, z eskalacyjnymi reakcjami drugiej strony. Przekonanie Rosji o tym, że stoi ona w obliczu egzystencjalnego zagrożenia oraz fakt, że wyraźnie sygnalizuje ona swą determinację, aby wykorzystać w konflikcie wszystkie swoje militarne możliwości muszą być poważnie brane pod uwagę i uwzględniane przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków eskalujących sytuację.

Konsekwencje eskalacji konfliktu, za którą opowiadają się i do której dążą niektórzy przywódcy europejscy, mogą mieć bardzo tragiczne skutki dla Polski i świata. Wzywamy polskich polityków, aby powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb, które ilustrują niestety wyłącznie ich niemożność realistycznej oceny rzeczywistych możliwości Polski w sytuacji faktycznej konfrontacji militarnej.

Amerykanie polskiego pochodzenia są gotowi wspierać i służyć pomocą Prezydentowi Dudzie i Premierowi Tuskowi w ich działaniach na rzecz wzmocnienia i utrzymania polskiego potencjału odstraszania militarnego, jednak stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać i która może ostatecznie doprowadzić do zniszczenia Polski. Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu.

Edward Wojciech Jeśman, President

Polish American Strategic Initiative (PASI) and Polish American Congress of Southern California

Gene Sokolowski, President

Polish American Strategic Initiative Educational Organization

Celina Urbankowski, President

Polish American Congress, Northern New Jersey Division

Andrzej Burghardt, President

Polish American Congress, New Jersey Division

Edward Brzozowski, President

Polish National Alliance Lodge 1684

Cohoes, NY

Edward Swiderski, President

Polish National Alliance Lodge 113

Amsterdam, NY

Les A. Sosnowski, J.D., Ph.D.

Attorney, Illinois

Dr. Marek Kierlańczyk

Chicago, Illinois

Marek Bober, Journalist

Chicago, Illinois

Dr. Krystyna Zamorska, Independent Scholar

West Hartford, Connecticut

Adam Bąk, Entrepreneur & Philanthropist

New Jork / New Jersey

Edward Dusza, Publisher/Author

Stevens Point, Wisconsin

Urszula Oleksyn, Educator

Fullerton, California

Additional signatures shall follow

 

February 29, 2024

 

Andrzej Duda, President of Poland

Donald Tusk, Prime Minister of Poland

Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs

Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu

Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu

c/o Ambassador Marek Magierowski

Embassy of the Republic of Poland

2640 16th St NW, Washington, DC 20009

Via email: washington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polish Americans against Poland’s military engagement in Ukraine

American Polonia welcomes Poland’s President Duda and Prime Minister Tusk in Washington, DC, as they meet with President Biden on March 12th. We hope that this critical visit will advance Poland’s image as a key advocate of normalizing European relations and steadfast proponent of a new security architecture through peace and cooperation in Europe.

As we approach the 10th anniversary of the military conflict in Ukraine, we hope Poland will lead the world on the path to de-escalation of the conflict and a negotiated settlement. We strongly believe that Europe needs not war but peace. All the differences of interests must be negotiated and resolved peacefully.

Many within the Polish American community strongly believe that NATO should remain a defense alliance and not an instrument of unrestrained geopolitical ambitions of its most dominant members. Poland must not allow itself to be drawn or forced into military engagement(s) outside of Polish borders unless attacked.

The trajectory of future developments is not easy to predict nor is it predetermined. However, it is a given that the future political and military decisions of the Russian Federation will depend on the actions of its adversaries. Escalatory behaviors will be predictably met with escalatory reactions. Russia’s conviction of facing an existential threat and its clearly signaled determination to use all its capabilities in the conflict need to be seriously considered before any escalatory steps are taken.

The consequences of conflict escalation advocated by some European leaders might lead to highly tragic outcomes in Poland and globally. We urge Polish politicians to refrain from offensive rhetorical excesses and empty threats, which regrettably indicate an inability to realistically assess Poland’s capabilities in a situation of actual military confrontation.

Polish Americans stand ready to support and assist President Duda and Prime Minister Tusk as they work together to strengthen and maintain Poland’s deterrence capabilities but remain adamantly opposed to engaging Poland deeper in a war that cannot be won, and which would ultimately lead to the destruction of Poland. We appeal to Poland’s leaders to align with those European leaders who call for a peaceful resolution of the war.

[bsa_pro_ad_space id=4]