SBB informuje KNF, UOKiK oraz Ministerstwo Sprawiedliwości o nieprzestrzeganiu przez banki wyroków TSUE

0
1042
[bsa_pro_ad_space id=5]

Poniżej przedstawiamy treść pisma skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego

[bsa_pro_ad_space id=8]

Pan
Jacek Jastrzębski
Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z 27 sierpnia przekazujemy w załączeniu wykaz podmiotów rynku finansowego, które w naszej ocenie nie przestrzegają wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok Trybunału z dnia 13 września 2018 r. (w sprawie C‑176/17[1]) oraz Postanowienie Trybunału z dnia 28 listopada 2018 r. (w sprawie C‑632/17[2]) wskazały na niezgodność przepisów dotyczących nakazów zapłaty wydawanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz na podstawie weksla, a także ustawy o kosztach sądowych.

Trybunał stwierdził niezgodność z przepisami Dyrektyw w następujących elementach procedury wydania nakazu zapłaty:

  1. 14 termin na wniesienie zarzutów (491 § 1 kpc).
  2. obowiązek ciążący na pozwanym, który w swoim piśmie zawierającym zarzuty powinien wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części, i przedstawić, wszystkie zarzuty, okoliczności faktyczne oraz dowody pod rygorem ich pominięcia
    (art. 493 § 1 kpc).
  3. koszt dla konsumenta związany z wniesieniem zarzutów wobec nakazu zapłaty gdzie konsument jako pozwany, musi uiścić trzy czwarte części opłaty sądowej (art. 19
    4 ustawy o kosztach sądowych).
  4. wydawania nakazy zapłaty w oparciu o wyciąg z ksiąg bankowych (485 § 3 kpc).

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[3] usunięty został przepis art. 485 § 3 kpc (przepisy wygasną w listopadzie 2019 r.). Jednak nie wykonano wyroku Trybunału w pozostałym zakresie, gdyż tożsame zapisy dotyczące punktów 1 do 3 powyżej pozostały.

W tym zakresie odpowiedzialność ponosi zarówno Państwo Polskie jak i podmioty korzystające z zaskarżonych zapisówSk. Wspólnotowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, za orzeczenia sądów ostatniej instancji, sprzeczne z prawem wspólnotowym (sprawa C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Austrii), będzie skutkowała roszczeniem wobec Skarbu Państwa. Odpowiedzialność państwa będzie opierała się na przesłance zaniechania zmian legislacyjnych w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału jak i nadawania klauzuli wykonalności przez polskie sądy wbrew decyzji Trybunału.

Wobec podmiotów rynku finansowego posługujących się przepisem niezgodnym z Dyrektywami zachodzi odpowiedzialność wynikającą z Art. 24 ust. 2 gdzie wskazano, iż “przez  praktykę  naruszającą  zbiorowe  interesy  konsumentów  rozumie  się godzące  w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy”.

Mając na uwadze liczbę spraw w których banki występowały o nakaz zapłaty w latach ubiegłych kontynuacja tej praktyki bez wątpienia narusza zbiorowe interesy konsumenta. Stowarzyszenie nie posiada uprawnień do dokładnego badania skali zjawiska, jednak dokumenty przedkładane przez konsumentów potwierdzają fakt braku zmiany praktyki w tym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o podjęcie stosownych działań zmierzających do wykluczenia tej praktyki, która jest niekorzystna zarówno dla konsumentów oraz innych podmiotów rynku, a ponadto potencjalnie naraża na straty budżet państwa.

Z wyrazami szacunku

prezes
Arkadiusz Szcześniak

 

Do wiadomości:

  1. Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
  2. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205674&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1304911

[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208541&mode=req&pageIndex=4&dir&occ=first&part=1&text=polska&doclang=PL&cid=577955#ctx1

[3] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001469/O/D20191469.pdf?fbclid=IwAR0TISIrZ_-XH1EfZBfO_3F7ZGnDUAzlL57q-S2A4KLkK195XN7AmyquuPI

Za: bankowebezprawie.pl


MOŻE CIĘ TEŻ ZAINTERESUJE:

30 stycznia 2019 r. wystartuje Kampania Społeczna Sędzio #StosujPrawo UE

Kredyty frankowe [Dyrektywa 93/13]: Postanowienia TSUE zmieniają błędne wyroki w sprawach konsumentów, w tym tzw. „frankowych”.

Afera Frankowa: PiS ignoruje projekt strony społecznej nr 729 . “Udaje pan sierotkę Marysię”

List prezesa Stop Bankowemu Bezprawiu do Prezydenta Andrzeja Dudy

[2 lata rządów PiS]: List Prezesa Stowarzyszenia SBB do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

[bsa_pro_ad_space id=4]