Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi technologii 5G

2
3407
Fantasy island floating in the air with 5G network wireless systems and internet of things , Smart city and communication network concept .
[bsa_pro_ad_space id=5]

tłumaczenie z 2017 roku

[bsa_pro_ad_space id=8]

Aktualna lista sygnatariuszy: http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/

Treść i informacje oryginalne: http://www.5gappeal.eu

My niżej podpisani, ponad 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów, rekomendujemy wprowadzenie moratorium na rozwój sieci piątej generacji, 5G, w telekomunikacji, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu. 5G w znaczący sposób zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF EMF) nakładające się na 2G, 3G, 4G, wi-fi, itd., które już są stosowane w telekomunikacji. Udowodniono, że promieniowanie RF EMF jest szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Technologia 5G prowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe, którego nie będzie można uniknąć.

Technologia 5G działa tylko na krótkich dystansach. Sygnał słabo przechodzi przez materiał stały. Konieczne będzie postawienie wielu nowych anten, a wdrożenie tej technologii na pełną skalę będzie oznaczało anteny co 10 lub 12 domów na terenach miejskich, co doprowadzi do ogromnego wzrostu ekspozycji, której nie da się uniknąć.

Przy „coraz szerszym zastosowaniu technologii bezprzewodowych,” nikt nie będzie mógł uniknąć ekspozycji. Szacuje się, że przy zwiększonej liczbie przekaźników 5G (nawet w obrębie domów, sklepów i szpitali), „10 to 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitoringu, samochodów i autobusów bez kierowcy, itd.) stanowić będzie Internet Przedmiotów (Internet of Things – Internet Rzeczy – przyp. red.). Wszystko to razem może spowodować wzrost całkowitej, długoterminowej ekspozycji wszystkich obywateli Unii Europejskiej na promieniowanie RM EMF.

 

Szkodliwe skutki ekspozycji na promieniowanie RF EMF zostały już udowodnione.

Ponad 230 naukowców z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”. Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Po tym jak w 2015 roku został napisany apel naukowców, dodatkowe badania potwierdziły przekonująco poważne ryzyko dla zdrowia ze strony promieniowania RF EMF emitowanego przez technologie bezprzewodowe. Największe badania światowe (25 milionów dolarów amerykańskich) – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program – NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Wyniki te podpierają wyniki badań epidemiologicznych nad ludźmi nad promieniowaniem RF i ryzykiem raka mózgu. Wiele raportów naukowych poddanych wzajemnej weryfikacji wskazuje na szkodliwość promieniowania EMF dla zdrowia ludzkiego.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stowarzyszona ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w 2011 roku stwierdziła, że promieniowanie EMF o częstotliwości 30 Khz do 300 GHz jest prawdopodobnie kancerogenne dla ludzi (grupa 2B). Nowe badania, jak wspomniane wyżej Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) i kilka badań epidemiologicznych z uwzględnieniem najnowszych badań nad używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu potwierdza, że promieniowanie RF EMF jest kancerogenne dla ludzi.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak niektóre nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn… Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

Rosnącą liczbę populacji Europy dotykają objawy chorobowe, które przez wiele lat w literaturze naukowej łączono z ekspozycją na promieniowanie bezprzewodowe EMF. W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „W świetle naszej obecnej wiedzy naukowej, podkreślamy niniejszym, że wszystkie krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje powinny uznać EHS i MCS jako prawdziwe stany medyczne, które, działając jako choroby wskaźnikowe, mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym oraz dopuszczające do sprzedaży substancje chemiczne… Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji… jednogłośnie uznajemy to jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego… że należy przyjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by stawić czoło tej światowej pan-epidemii, jaką mamy w perspektywie.”

 

Środki ostrożności

Zasada Ostrożności (UNESCO) przyjęta przez EU w 2005 roku: zasada etyczna, zgodnie z którą „jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.”

Rezolucja 1815 (Rada Europy, 2011): ”Należy podjąć wszelkie zdroworozsądkowe środki, aby ograniczyć ekspozycję na pola elektromagnetyczne, a w szczególności promieniowanie o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych, szczególnie jeśli chodzi o ekspozycję dzieci i młodych ludzi, którzy wydają się być najbardziej zagrożeni wystąpieniem guzów głowy… Zgromadzenie rekomenduje przyjęcie zasady ostrożności typu ALARA (as low as reasonably achievable), obejmującej zarówno tak zwane termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki emisji elektromagnetycznych lub promieniowania” oraz „poprawienie standardów oceny ryzyka oraz jakości”.

Kodeks Norymberski (1949) dotyczy wszystkich eksperymentów na ludziach, a więc również rozwoju technologii 5G z nową, wyższą ekspozycją na promieniowanie RF EMF. Wszystkie takie eksperymenty „powinny być oparte na dostępnej wiedzy (np. rezultatach doświadczeń na zwierzętach), która usprawiedliwia konieczność eksperymentu. Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje niejako a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa, z wyjątkiem być może takiej sytuacji, gdzie uczestnikiem eksperymentu jest lekarz, który dany eksperyment jednocześnie przeprowadza.” (Kodeks Norymberski, pkt. 3-5). Opublikowane do tej pory badania naukowe wskazują, że istnieją „a priori przekonania do tego, by wierzyć” w istnienie prawdziwych zagrożeń dla zdrowia.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega przed „ryzykiem promieniowania od urządzeń stosowanych codziennie” bez względu na to, że promieniowanie jest poniżej standardów WHO/ICNIRP. EEA stwierdza także: „Istnieje wiele przykładów niestosowania zasady ostrożności w przeszłości, rezultatem czego były poważne, często nieodwracalne szkody dla zdrowia i środowiska… szkodliwa ekspozycja może być powszechna, zanim będziemy mieć „przekonywujące” dowody na szkodliwość długoterminowej ekspozycji oraz biologiczne zrozumienie [mechanizmów], w jaki sposób powstaje ta szkodliwość”.

 

“Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa” chronią przemysł – nie zdrowie

Aktualne „wytyczne odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP są przestarzałe. Wszystkie wspomniane wyżej dowody na szkodliwość występują, mimo iż poziom promieniowania jest poniżej „wytycznych odnośnie bezpieczeństwa” ICNIRP . Dlatego konieczne są nowe wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Powodem wprowadzających w błąd wytycznych jest to, że „konflikt interesów członków ICNIRP z uwagi na ich związki firmami telekomunikacyjnymi lub elektrycznymi podważa bezstronność, która powinna cechować regulacje Standardów Ekspozycji Zdrowia Publicznego w zakresie promieniowania niejonizującego… Aby ocenić ryzyko wystąpienia nowotworów, konieczne jest uwzględnienie naukowców posiadających kompetencje medyczne, a zwłaszcza z zakresu onkologii.”

Aktualne wytyczne ICNIRP/WHO opierają się na przestarzałej hipotezie, że „Efektem krytycznym ekspozycji na promieniowanie RF EMF mającym znaczenie dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa jest nagrzewanie się narażonej na ekspozycję tkanki”. Naukowcy udowodnili jednak, że wiele różnego rodzaju schorzeń i uszczerbków występuje bez nagrzewania („skutki nietermiczne”) przy poziomach promieniowania znacznie poniżej wytycznych ICNIRP.

 

Wzywamy UE:
1) Aby powzięła wszelkie możliwe zdroworozsądkowe środki, by zatrzymać rozbudowę technologii 5G RF EMF, dopóki niezależni naukowcy nie upewnią się, że 5G i całkowite poziomy promieniowania RF EMF (5G razem z 2G, 3G, 4G i wi-fi) nie będą szkodliwe dla mieszkańców UE, a w szczególności niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży, a także dla środowiska.

2) Aby wydała rekomendacje dla wszystkich krajów UE, a w szczególności agencji nadzorujących bezpieczeństwo związane z promieniowaniem, aby postępowały zgodnie z Rezolucją 1815 i informowały mieszkańców, włączając nauczycieli i lekarzy, o zagrożeniach dla zdrowia związanych z promieniowaniem RF EMF, a także jak i dlaczego należy unikać komunikacji bezprzewodowej, a w szczególności w lub w pobliżu centrów opieki dziennej, szkół, domów, miejsc pracy, szpitali i domów opieki dla osób starszych.

3) Aby wyznaczyła niezwłocznie, bez wpływu przemysłu, unijną grupę roboczą niezależnych, prawdziwie bezstronnych naukowców z dziedziny EMF i zdrowia, bez konfliktów interesów1 aby dokonali reewaluacji zagrożeń dla zdrowia oraz:
a) Aby podjęto decyzje odnośnie nowych bezpiecznych „standardów dotyczących maksymalnej całkowitej ekspozycji” dla całej komunikacji bezprzewodowej w UE.
b) Aby przeprowadzono badania nad całkowitą i skumulowaną ekspozycją, na jaką są narażeni mieszkańcy UE.
c) Aby stworzono reguły, które będą obowiązkowe/narzucone w UE odnośnie tego, jak unikać ekspozycji przekraczającej nowe unijne „standardy dotyczące maksymalnej całkowitej ekspozycji” na wszystkie rodzaje promieniowania EMF, aby ochronić obywateli, a w szczególności niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

4) Aby zapobiegała przekonywaniu oficjeli unijnych przez przemysł telekomunikacyjny/technologii bezprzewodowych poprzez organizacje lobbystyczne, do tego, by podejmowali decyzje odnośnie dalszego propagowania w Europie promieniowania RF, włączając w to technologie 5G .

5) Aby sprzyjała implementacji kablowej telekomunikacji cyfrowej zamiast bezprzewodowej.

Oczekujemy na odpowiedź przed 31 października 2017 na ręce dwóch pierwszych sygnatariuszy odnośnie środków, jakie zostaną podjęte, by chronić mieszkańców UE przed promieniowaniem RF EMF, a szczególnie promieniowaniem 5G. Apel ten oraz odpowiedź będą dostępne do publicznej wiadomości.

 

Z wyrazami szacunku,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland ([email protected])

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden ([email protected])

 

Za: http://mywolniludzie.net

Rys. healthimpactnews.com

[bsa_pro_ad_space id=4]

2 KOMENTARZE