R.F.KENNEDY JR. do dziennikarzy: „ZACZNIJCIE PISAĆ PRAWDĘ O RYZYKACH SZCZEPIEŃ, OBRAŻENIACH I ZGONACH” [EN]

0
926
[bsa_pro_ad_space id=5]

Przewodniczący Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr., wezwał dziś (20.08 br.) media w USA do zbadania i zrelacjonowania wielu problemów związanych z kryzysem COVID, które zostały błędnie scharakteryzowane lub zamilczane przez większość mediów głównego nurtu.

WERSJA ORYGINALNA W JĘZ. ANGIELSKIM:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Children’s Health Defense (CHD) Chairman Robert F. Kennedy, Jr. this week called on mainstream media to investigate and report on the many issues central to the COVID crisis that have been mischaracterized or suppressed.

Kennedy said:

“The cornerstone of any democratic society is freedom. The people of this country should have free speech and the freedom to decide what medical interventions they do or don’t want. Never in our nation’s history have those freedoms been as threatened as they are today.”

Here are just some of the facts Kennedy said are being inaccurately reported or swept under the rug:

Viable and readily available treatments for COVID have been withheld so that vaccines could get Emergency Use Authorization (EUA).

The only way experimental vaccines could have been granted this status was in the absence of treatments. This led to the media-endorsed narrative that no early and effective treatments were available. People have died because of this fallacy that has been relentlessly presented to the public, day after day, by the media.

No healthy individual should die or be injured from a vaccine. We are now approaching a time when the injuries and deaths from COVID vaccines will likely surpass those from the virus.  Between Dec. 14, 2020 and Aug. 13, 2021, a total of 595,622 total adverse events were reported to the government-run Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). [TO DOTYCZY JEDYNIE USA – PRZYP. P.P.]

Yet the media maintains a blackout on the topic. By comparison, when it became known that an estimated 50 people died after receiving the swine flu shot in 1976, that vaccination campaign was immediately shut down.

The COVID vaccine does not prevent transmission. As stated in the documentation upon which the U.S. Food and Drug Administration granted EUA status to COVID vaccines, and as the Centers for Disease Control and Prevention recently acknowledged to CNN’s Wolf Blitzer, COVID vaccines do not stop transmission of the virus, one of the chief goals of any vaccine. Shaming the unvaccinated for new COVID cases is baseless and dangerously divisive.

Children are at extremely low risk of death or hospitalization from COVID and there is no justification for recommending this vaccine to kids. The COVID survival rate across all age groups is 98.23%. In children it is even higher, at 99.985%.

These statistics call into question the need for widespread COVID vaccination of any age group, but especially children who are at such minimal risk from COVID.

COVID vaccines are not helping society reach herd immunity. It’s becoming increasingly apparent that the vaccinated are spreading the virus just as easily as the unvaccinated.

And while the vaccinated are still getting COVID, they will become sentenced to a lifetime of booster shots that will continue to cause injuries and deaths like those already reported to VAERS.

Yet the media perpetuates the falsehood that more boosters are the way out of the epidemic — especially now that it’s becoming apparent that the original COVID vaccines are failing.

The origins of COVID-19 remain shrouded in secrecy by the media. Even though Congress has launched an investigation, the media is still providing guidance on the epidemic and COVID vaccines based on Dr. Anthony Fauci’s recommendations.

As Fauci may well be responsible for funding this dangerous science at the Wuhan Lab, and his vaccine conflicts of interests have come into question, Fauci’s ability to lead the response to the epidemic has been compromised beyond repair.

“Human rights guaranteed by the U.S. Constitution and Bill of Rights are being decimated,” said Kennedy. “Mandates are morally and spiritually wrong for America and the world. No human should ever be forced or coerced by their employer, school or government to have a medical procedure, including vaccines, against their will.”

Kennedy added:

“Where is the outcry against this travesty from our leaders and the media? It’s time for the media and the public to break free from the Pharma-backed vaccine paradigm and instead embrace the liberty upon which this country was founded.”

===================

TŁUMACZENIE AUTOMATYCZNE GOOGLE:

Kennedy powiedział:

„KAMIENIEM WĘGIELNYM KAŻDEGO DEMOKRATYCZNEGO SPOŁECZEŃSTWA JEST WOLNOŚĆ. LUDZIE TEGO KRAJU POWINNI MIEĆ WOLNOŚĆ SŁOWA I WOLNOŚĆ DECYZJI, JAKICH INTERWENCJI MEDYCZNYCH UŻYWAJĄ LUB NIE CHCĄ. NIGDY W HISTORII NASZEGO NARODU TE WOLNOŚCI NIE BYŁY TAK ZAGROŻONE JAK DZIŚ”.

Oto tylko niektóre z faktów, które według Kennedy’ego są niedokładnie zgłaszane lub zamiatane pod dywan:

  • Realne i łatwo dostępne metody leczenia COVID zostały wstrzymane, aby szczepionki mogły uzyskać zezwolenie na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych (EUA).

Jedynym sposobem, w jaki można było przyznać szczepionkom eksperymentalnym ten status, był brak leczenia. Doprowadziło to do popieranej przez media narracji, że nie było dostępnych wczesnych i skutecznych terapii. Ludzie umierali z powodu tego błędu, który jest nieustannie prezentowany opinii publicznej, dzień po dniu, przez media.

  • Żadna zdrowa osoba nie powinna umrzeć ani zostać zraniona przez szczepionkę.

Zbliżamy się teraz do czasu, kiedy obrażenia i zgony spowodowane szczepionkami COVID prawdopodobnie przewyższą te spowodowane przez wirusa (pogr. P.P.). W okresie od 14 grudnia 2020 r. do 13 sierpnia 2021 r. w rządowym systemie zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS) zgłoszono łącznie 595 622 zdarzeń niepożądanych. [DO DOTYCZY JEDYNIE USA – PRZYP. P.P.]

Jednak media wciąż zaciemniają ten temat. Dla porównania, kiedy okazało się, że około 50 osób zmarło po otrzymaniu szczepionki przeciwko świńskiej grypie w 1976 roku, kampania szczepień została natychmiast przerwana.

  • Szczepionka COVID nie zapobiega przenoszeniu.

Jak stwierdzono w dokumentacji, na podstawie której Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała szczepionkom COVID status EUA, a jak niedawno przyznało CNN Wolf Blitzerowi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, szczepionki przeciw COVID nie zatrzymują przenoszenia wirusa, jednego z głównych celów jakiejkolwiek szczepionki. Zawstydzanie nieszczepionych za nowe przypadki COVID jest bezpodstawne i niebezpiecznie dzieli.

  • Dzieci mają bardzo niskie ryzyko zgonu lub hospitalizacji z powodu COVID i nie ma uzasadnienia, aby zalecać tę szczepionkę dzieciom.

Wskaźnik przeżycia COVID we wszystkich grupach wiekowych wynosi 98,23%. U dzieci jest jeszcze wyższy i wynosi 99,985%.

Te statystyki poddają w wątpliwość potrzebę powszechnych szczepień przeciwko COVID w każdej grupie wiekowej, a zwłaszcza u dzieci, które są tak minimalne ryzyko zachorowania na COVID.

  • Szczepionki COVID nie pomagają społeczeństwu osiągnąć odporności stada.

Coraz wyraźniej widać, że zaszczepieni przenoszą wirusa równie łatwo, jak nieszczepieni.

I chociaż zaszczepieni nadal chorują na COVID, zostaną skazani na dożywotnie zastrzyki przypominające, które będą nadal powodować obrażenia i zgony, takie jak te, które zostały już zgłoszone VAERS.

Jednak media utrwalają fałsz, że więcej dopalaczy (dawek szczepionek – przyp. P.P.) jest wyjściem z epidemii – zwłaszcza teraz, gdy staje się jasne, że oryginalne szczepionki przeciw COVID zawodzą.

  • Początki (pochodzenie) COVID-19 pozostają owiane tajemnicą przez media.

Mimo że Kongres wszczął dochodzenie, media nadal dostarczają wskazówek dotyczących szczepionek przeciw epidemii i COVID w oparciu o zalecenia dr Anthony Fauci.

Ponieważ Fauci może być odpowiedzialny za finansowanie tej niebezpiecznej nauki w laboratorium Wuhan, a jego konflikt interesów w zakresie szczepionek został ukazany, zdolność Fauci’ego do kierowania reakcją na epidemię została sprowadzona do stanu „nie do naprawienia”.

„PRAWA CZŁOWIEKA GWARANTOWANE PRZEZ KONSTYTUCJĘ STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KARTA PRAW SĄ DEPTANE”

– powiedział KENNEDY.

„PRZYMUSY SZCZEPIEŃ SĄ MORALNIE I DUCHOWO NIEPRAWIDŁOWE DLA AMERYKI I ŚWIATA. ŻADEN CZŁOWIEK NIGDY NIE POWINIEN BYĆ PRZYMUSZANY, ANI PRZEZ PRACODAWCĘ, ANI PRZEZ SZKOŁĘ LUB RZĄD DO PRZEPROWADZANIA PROCEDURY MEDYCZNEJ, W TYM SZCZEPIONEK, Wbrew swojej woli.”

Kennedy dodał:

„GDZIE JEST TO OBURZENIE NA TĘ PARODIĘ ZE STRONY NASZYCH LIDERÓW I MEDIÓW? CZAS, ABY MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO WYZWOLIŁY SIĘ Z PARADYGMATU SZCZEPIONEK WSPIERANYCH PRZEZ FARMACJĘ I ZAMIAST TEGO PRZYJĘŁY WOLNOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAŁ TEN KRAJ.”

za: CHD

tłum. goggle.translate z małymi poprawkami

[bsa_pro_ad_space id=4]