O sekcie kliszkowców w środowisku Znak, KIK, Więź, Tygodnik Powszechny +

0
779

o. Mariusz Bigiel SJ . ul. Świętojańska 10;

Przewielebny ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

dotyczy: pilnej potrzeby odrodzenia dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia

Chrystus Zmartwychwstał!

w nawiązaniu do wywiadu jaki zechciał był ks. Profesor udzielić Polityce Polskiej nr 8-9 (28-29), sierpień-wrzesień 2017 pt. “Skutecznie kształtować przyszłość – o znaczeniu nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego”

[Zob. „Skutecznie kształtował przyszłość” – o znaczeniu nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski]

ośmielę się MOTU PROPRIO odnieść do wywiadu:

O sekcie kliszkowców w środowisku Znak, KIK, Więź, Tygodnik Powszechny + Zenon Kliszko1) choć diagnoza o zacieraniu dziedzictwa intelektualno-duchowego Prymasa Tysiąclecia jest postawiona, brakuje tutaj wskazania na głównego sprawcę: pogrobowców Zenona Kliszki, czyli sektę kliszkowców zmajstrowaną w środowisku ZNAK, KIK, WIĘŹ, TYGODNIK POWSZECHNY (dzisiaj dodatkowo DEON oraz KAI), która pod pozorem intelektualizmu wytoczyła walkę na śmierć i życie maryjności i kultowi maryjnemu Prymasa Tysiąclecia

1) epicentrum ataków była i pozostaje po dziś dzień intencja Jasnogórskich Ślubów Narodu: oddanie w niewolę macierzyńską za wolność Kościoła w Polsce i Świecie.

2) Kliszkowcy łączą się jako proletariusze intelektualni ze wszystkimi krajami przeciwko właściwemu rozumieniu J 19,26, (właściwemu dzięki zastosowaniu interpretacji kanonicznej wg Ratzingera, a ściśle dzięki zastosowaniu prawidłowemu typologii biblijnej wg Ignacego de la Potterie SJ) w gnostyckim sprzeciwie przeciwko słusznemu określaniu Maryi (Dziewiczą) Matką Kościoła, aby wprowadzić socjotypiczne podejście do Kościoła (dyktaturę proletariatu w sprawach wiary i moralności) i zastąpić przez to rekapitulację konwergencją

3) z powyższego wynika, że pierwszym strategicznym celem do odzyskania z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia jest przywrócenie Komisji Mariologicznej jej pierwotnego kształtu i celu, jakim jest strzeżenie oraz promocja depozytu Jasnogórskich Ślubów Narodu. Z nieznanych przyczyn zmieniono cele i zadania tej komisji, odchodząc od zamysłu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś doprowadzając do marginalizacji kultu maryjnego przez jego wymiar antyintelektualny przez skoncentrowanie na prywatnych objawieniach połączonych z odsunięciem na drugi plan objawienia publicznego wg Dei Verbum oraz Verbum Domini. W konsekwencji wpuszczano marcjonizm oraz inne formy gnozy, zaś zapoznano właściwą metodologię egzegetyczną zapodaną w Fides et Ratio nr 55.

4) w powyższym kontekście Jasnogórskich Ślubów Narodu do zbadania dogłębnego jest dlaczego Pasterze w Polsce odstąpili od nauczania Prymasa Tysiąclecia w tym, co dotyczy karalności aborcji, zaś najprawdopodobniej – o ile moje źródła informacji są prawdziwe, co się zastrzegam expressis verbis – wybrali posłuszeństwo mecenasowi Michałowi Królikowskiemu, wbrew art. 30 Konstytucji oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, a także wbrew Nocie Doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary, by nie wspomnieć wyraźnego stanowiska św. Jana Pawła II.

Ponieważ 25 maja 2018 na UKSW odbędzie się Konferencja nt. Prymas a Naród, ufam, że nastąpi przełom w walce z intra-eklezjalną, gnostycką sektą kliszkowców, która nie tyle marginalizuje, co usilnie zwalcza dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. NON POSSUMUS odpuścić kliszkowcom – weteranom upadłych ideologii.

Ich najsłabszym punktem, oprócz konieczności korupcji, co oznacza deficyty ekonomiczne, jest paniczny lęk przeciwko scaleniu Fides et Ratio. Dlatego bój kliszkowców z dziedzictwem Prymasa będzie naprawdę dla weteranów upadłych ideologii naprawdę ostatnim.

Dan w Warszawie dn. 11 maja 2018

o. Mariusz Bigiel SJ

=============================

KLISZKOWCY KONTRATAKUJĄ

Gdy przyglądamy się obecnie prowokacjom przeciwko Polsce zorganizowanym przez środowisko tzw. “kościoła zwanego niesłusznie otwartym”, a osobliwie pucz przeciwko Rządowi Polski oraz Konferencji Episkopatu Polski1 zorganizowany przez epicentrum wrogów Prymasa Tysiąclecia, czyli środowisko ZNAK-u, dostrzegamy ich głębokie związki z politycznymi akcjami destabilizacyjnymi społeczeństwo, dokonującymi się często wbrew państwu prawa.

Działania te jednak do złudzenia przypominając operacje ZENONA KLISZKI, opisane poniżej:

Władze starały się skompromitować polski Kościół w oczach opinii publicznej za granicą, organizując różne prowokacje.

Jesienią 1963 roku Zenon Kliszko – jeden z najbardziej prominentnych działaczy komunistycznych, odpowiedzialny za politykę wyznaniową – polecił utworzenie w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych specjalnego zespołu, zajmującego się Soborem. W skład grupy wchodzili także księża i wykładowcy teologii, którzy byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa.

Dostali oni zadanie przygotowania tekstu, mającego demaskować “wynaturzenia w propagowaniu i realizacji” kultu maryjnego przez Prymasa Wyszyńskiego.

Tak powstał dokument, który przetłumaczono na trzy języki, wydano w formie broszury i rozesłano do ponad 200 uczestników Soboru Watykańskiego II. Nosił on tytuł: “do Ojców Soboru. Memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce”. Jednocześnie na placu św. Piotra w Rzymie oraz przed kościołami w najważniejszych stolicach Europy przeprowadzono “akcję ulotkową”, rozrzucając druki ulotne szkalujące polski episkopat. Wbrew intencjom organizatorów, operacja nie przyniosła jednak zamierzonych rezultatów. Polscy biskupi przekonali bowiem dostojników katolickich w innych krajach, że była to komunistyczna prowokacja” (G. Górny, J. Rosikoń, Przebaczamy. Jak polscy biskupi zapoczątkowali pojednania z Niemcami. Wyd. Gmina WROCŁAW & Narodowe Centrum Kultury 2015).

1 Przeciwko niecnym metodom stosowanym przez ZNAK przy współpracy swojej agentury zainstalowanej w COMECE zaprotestował oficjalnie Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, J.E. ks. bp Artur Miziński (patrz zał).

=========================

Niezawodne kryteria czyli markery gnostyckiej sekty kliszkowców

Chrystus Zmartwychwstał!

wobec potrzeby prostego kryterium rozpoznania pogrobowców Zenona Kliszki, czyli sekty kliszkowców zmajstrowanej w środowisku ZNAK, KIK, WIĘŹ, TYGODNIK POWSZECHNY (dzisiaj dodatkowo DEON oraz KAI), która pod pozorem intelektualizmu rozsadza Kościół od środka, proponuję koniunkcję trzech kryteriów:

– opór przed przyjęciem RECTA RATIO opisanego w Fides et ratio nr 4, co najprościej da się ująć, jako tolerowanie wewnętrznych sprzeczności charakterystyczne dla każdej gnozy, w tym także dla kliszkowców,

– rozbijanie hermeneutyki ciągłości Magisterium Kościoła jaka funguje pomiędzy różnymi pontyfikatami, w taki sposób, że im więcej papieży daną naukę popiera usilnie, tym bardziej wyraża jedność diachroniczną. Kliszkowcy dla odmiany przeciwstawiają dialektycznie sobie pontyfikaty, np. Franciszka Benedyktowi XVI, tego ostatniego zaś Św. Janowi Pawłowi II;

– parcie na rozdźwięk (hiatus) między rozumem a uczuciami, co dokonuje się przez rozhuśtywanie emocjonalne kosztem rozważenia racjonalnych argumentów. Rozhuśtywanie nastrojów przez zapoznanie związku Fides et Ratio jest konieczne, aby ukryć pustkę intelektualną oraz metafizyczną (nihlizm) kliszkowców.

Koniunkcja (połączenie w całość) powyższych trzech kryteriów daje nam moralną pewność, że mamy do czynienia z mniej czy bardziej świadomymi emisariuszami gnostyckiej sekty kliszkowców.

Dan w Warszawie dn. 11 maja 2018