W Polsce mamy wójta i plebana. A gdzie pan, gdzie gospodarz?

0
1570
[bsa_pro_ad_space id=5]

Z dzisiejszej perspektywy roku 2019 roku można powiedzieć, że lobby polskich przedsiębiorców jest jeszcze bardziej potrzebne, jeśli nie chcą zginąć pod naporem międzynarodowych korporacji. Po 30 latach tzw. transformacji, a raczej likwidacji polskiego przemysłu wiemy, że liberalizm to jest na eksport, a protekcjonizm u siebie.

[bsa_pro_ad_space id=8]

POWTARZAMY, CO ZOSTAŁO POWIEDZIANE PRAWIE
3 LATA TEMU:

Panie premierze, były prezesie banku !
Gdyby została wprowadzona ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym, głos przedsiębiorców byłby dziś silniejszy !


Relacja z konferencji mającej na celu powołanie ruchu na rzecz samorządu gospodarczego. Konferencja odbyła się w czerwcu 2016 roku. Temat przez obecną ekipę rządzącą nie został podjęty, mimo wielu zapewnień.

W Polsce mamy wójta i plebana. A gdzie pan, gdzie gospodarz? Nr 5 6 2016Samorząd gospodarczy jako rozwiązanie ustrojowe w Polsce nie istnieje. Istnieje we Włoszech, Francji, Niemczech czy Austrii, a ostatnio pojawia się na Węgrzech. Od ponad 25 lat niektóre środowiska akademickie, szczególnie pracujące pod opieką profesora Stanisława Wykrętowicza z Poznania, zdążyły to zjawisko dokładnie opisać. Coraz liczniejsi polscy przedsiębiorcy są świa­domi, że samorząd gospodarczy istniał w II Rzeczpospolitej od 1927 roku i to formalnie aż do lat 50-tych. Pomimo to polskie elity polityczne po 1989 roku nie były w stanie przywrócić dawnego systemu prawnego, aby służył interesom polskich przedsiębiorstw i gospodarce jako całości. Tego zaniechania nie można wytłumaczyć wyłącznie złą wolą polskiej klasy politycznej.

Samorząd gospodarczy, jako rozwiązanie ustrojowe, stanowi w wielu krajach naturalną reprezen­tację podmiotów gospodarczych na danym terytorium wobec samorządu terytorialnego czy rządu centralnego. Jest trwałym rozwiązaniem ustrojowym. Przewodzą temu samorządowi przeważnie osoby wybieralne w wyborach powszechnych spośród kandydatów mających doświadczenie bizne­sowe. Samorząd posiada przy tym liczne kompetencje służące lokalnej gospodarce i społeczeństwu, takie jak współdecydowanie o lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego, współdecydo­wanie w zakresie swej jurysdykcji w zakresie o inwestycjach zagranicznych, prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw oraz obsługa tych przedsiębiorstw, przygotowywanie analiz branżowych dla firm w danym regionie, kraju czy na świecie, a nawet obsługa operacyjna lotnisk regionalnych. Znane są przypadki, gdy firmy polskie ze względu na brak profesjonalnego serwisu branżowego w Pol­sce, rejestrują swoją działalność za granicą, np. w Niemczech, gdzie takie profesjonalne serwisy informacyjne istnieją. Dzięki tym serwisom są lepiej zorientowane co do prognoz rozwojowych przyszłej sytuacji gospodarczej konkretnych branż.

W związku z tym stanem ustrojowym, tj. braku pana – gospodarza na polskiej ziemi, grupa polskich przedsiębiorców uznała, że taki stan rzeczy nie może dalej trwać, że należy powołać jak najszerszą grupę polskich przedsiębiorców, która wniesie gotowy projekt usta­wy o samorządzie gospodarczym do polskiego sejmu. Grupa ta, zrzeszona m.in. w Polskim Lobby Przemysłowym wraz z będącym w organizacji Instytutem Służby Publicznej zorga­nizowała w sobotę 18 czerwca (2016 r. – przyp.red.) w Warszawie jednodniową konferencję na temat samorządu gospodarczego. Konferencja ta była podzielona na trzy bloki tematyczne:

  1. Przedstawienie obecnego stanu prawnego w Polsce, w którym omówiono istniejące rozwiązania systemowe. Obecnie istnieje dobrowolność przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, a tego rodzaju organizacje nie mają statusu jednostek samorządowych. Przedsiębiorca jest najczęściej petentem, a nie partnerem dla polityków lokalnych czy centralnych. Wprowadzenia do konferen­cji dokonali dr Dariusz Grabowski, prof. Artur Śliwiński oraz prof. Paweł Soroka. W trakcie tej części konferencji zaprezentowano dwa przykłady, w których polscy przedsiębiorcy osamotnieni okazali się, niezdolni do obrony, czy to przed łupieżczą polityką finansową banków (pan Marbot z producenta makaronów Malma z Malborka), czy to przed wrogim przejęciem przez obcy ka­pitał, który – wykorzystując kruczki prawne oraz niesprawny wymiar sprawiedliwości – przejął największy portal sprzedaży biletów, tj. eBilet, którego właścicielem był pan Krupa-Lubański. W tej części wystąpił również przedsiębiorca Józef Janusz.
  2. Prezentacja rozwiązań ustrojowych w innych państwach, w których szczegółowo przedstawiono zakres kompetencyjny samorządów gospodarczych, jako rozwiązań ustrojowych, w takich pań­stwach jak Włochy, Francja i Niemcy. Prelegentami tej części byli pani dr Marta Balcerek-Kosiarz oraz dr Kazimierz Kubiak. Na temat rozwiązań ustrojowych w II Rzeczpospolitej wykładu udzielił dr Karol Dąbrowski.
  3. Proponowane rozwiązanie w Polsce. W części tej dyskutowano obszernie na temat koniecz­ności powołania samorządu gospodarczego, na wzór innych państw, w szczególności na temat konieczności wprowadzenia obligatoryjności zrzeszenia w izbie przemysłowo-handlowej, która będzie pełnić rolę reprezentanta przedsiębiorców na danym terenie. Projekt stosownej ustawy w tym zakresie został zaprezentowany i szczegółowo omówiony.

W części dyskusyjnej wspomniano również kilka ciekawych wątków stanu świadomości praw­nej francuskich taksówkarzy, a także omówiono historię niepowodzenia amerykańskiego giganta handlowego Walmart w zdobyciu niemieckiego rynku. Niepowodzenie to było spowodowane silnym lobby rodzimych firm handlowych, które były w stanie przeciwstawić ogromnej sile globalnego giganta, oraz budżetowi sięgającemu powyżej miliarda dolarów przeznaczonemu na zdobycie niemieckiego rynku. Można tylko się zastanowić, jakim to sposobem niemieckie, francuskie czy duńskie firmy handlowe zdobywają przy dużo niższych budżetach polski rynek handlowy…

Organizatorzy oraz uczestnicy konferencji zwracają się do polskich przedsiębiorców, reprezentu­jących wszystkie jego sektory do organizowania się w ruch na rzecz samorządu gospodarczego. Polacy mają niezbywalne prawo do decydowania o własnym losie w sferze gospodarki. Powołanie samorządu gospodarczego wydaje się jedyną możliwością, aby ustanowić wreszcie gospodarza, po staropolsku pana – na własnym terytorium, który dbając o własny interes przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej i stanie na straży suwerenności gospodarczej Polski oraz jej harmonijnego rozwoju.


Artykuł ukazał się w miesięczniku społeczno-politycznym Polityka Polska nr 5-6/2016.Po konferencji w roku 2016 zebrano poniżej artykuły na temat samorządu gospodarczego.  Szczególnie wicepremier Jarosław Gowin był tą kwestią zainteresowany. Niestety do dnia dzisiejszego ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym nie została uchwalona…

A po konferencji czerwcowej następujące fakty i opinie:

I. FAKTY:
1. Interpelacja poselska (21.07.2016) i odpowiedź na nią z Ministerstwa Rozwoju (24.08.2016)
http://www.podatki.biz/artykuly/bedzie-obowiazkowy-samorzad-gospodarczy_14_32568.htm

2. Głos wicepremiera (wówczas, tj. w 2016 – przyp. red.) Mateusza Morawieckiego w Opolu, spotkanie z przedsiębiorcami, 06.08.2016
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,605950,morawiecki-rozproszony-samorzad-gospodarczy-to-problem.html

Panie premierze ! Gdyby została wprowadzona ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym, głos przedsiębiorców byłby silny !

3. II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego (sic !!). Rzemieślnicy apelują o samorząd gospodarczy – patron Polskie Radio. 27.10.2016.
http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1685051,II-Zjazd-Cechow-Rzemiosla-Polskiego-powstanie-powszechny-samorzad-gospodarczy

Inne linki do tego wydarzenia:
http://www.rp.pl/Biznes/310269851-Rzemieslnicy-apeluja-o-samorzad-gospodarczy.html/

4. Publikacja prof. Roberta Kmieciaka na KIP, 28.09.2016
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/09/pozycja-ustrojowa-samorzadu-gospodarczego-w-polsce/

5. Przedstawienie koncepcji w Dzienniku Polskim, 07.07.2016
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/gospodarka/a/wszyscy-skorzystaja-na-utworzeniu-obowiazkowego-samorzadu-gospodarczego-na-wzor-zachodni,10379285/

6. VI Forum Dziennika Polskiego, „Małopolski przedsiębiorca w Europie. Jak wykorzystać doświadczenia firm niemieckich (na przykładzie Bawarii)”. 13.10.2016
http://www.mpog.pl/index.php/aktualnosci/64-vi-forum-dziennika-polskiego.html

II. OPINIE (jak widać lobbiści firm zagranicznych, globalistycznych są zdecydowanie przeciw PSG):
1. Wyborcza – Henryka Bochniarz 12.07.2016
http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,20385612,rzad-wymyslil-obowiazkowy-samorzad-gospodarczy-bochniarz-czy.html

2. Opinia Fundacji Republikańskiej 20.07.2016
http://fundacjarepublikanska.org/2016/07/obowiazkowy-samorzad-gospodarczy-opinia-fundacji-republikanskiej/

3. Rzepa – opinie – Jeremi Mordasiewicz 31.07.2016
http://www.rp.pl/Opinie/307319941-Samorzad-biznesu-to-nie-przymus.html

4. Opinia Łukasza Warzechy na wpolityce.pl
http://wpolityce.pl/gospodarka/301189-rzad-chce-zmusic-przedsiebiorcow-do-jednosci-najnowszy-pomysl-jest-doprawdy-zadziwiajacy

5. Polska lokalna, Kościan, Samorząd gospodarczy wystartuje w wyborach samorządowych, 12.10.2016
http://e-rzemioslo.eu/?page_id=246

INNE:
A. Opinia studenta z Łodzi (stypendium Balcerowicza) plus nieco danych z innych krajów 02.11.2016
http://blogobywatelskiegorozwoju.pl/obowiazkowe-samorzady-gospodarcze-dzialanie-na-szkodze-przedsiebiorcow-i-ich-wolnosci/

B. Dyskusja i komentarze na wykop.pl
http://www.wykop.pl/link/3274597/komunizm-2-0-bedzie-obowiazkowy-samorzad-gospodarczy-jest-projekt-ustawy/

PODSUMOWANIE: Wiele fałszywych argumentów, mało dyskusji o przewadze korporacji, które mają swoich lobbystów w kraju (np. nowelizacja ustawy o VAT).

 

[bsa_pro_ad_space id=4]