Prof. W. Bojarski: Orientacja w trudnej rzeczywistości globalnej (cz.1)

0
1534
[bsa_pro_ad_space id=5]

Od redakcji:

[bsa_pro_ad_space id=8]
Tekst prof. Włodzimierza Bojarskiego pomaga zorientować się w aktualnej sytuacji współczesnego świata. Dodajmy, że orientacja na poznanie rzeczywistości globalnej jest przeciwieństwem unikających lub fałszujących rzeczywistość orientacji ideologicznych. Warto powtórzyć za Sokratesem: „Prawdziwa mądrość przychodzi do każdego z nas, kiedy uświadamiamy sobie, jak niewiele wiemy o naszym życiu, nas samych i otaczającym nas świecie”.

I. Ogólny obraz systemu światowego

Rzeczywistość świata jest niezwykle skomplikowana, różnorodna i dynamiczna, bardzo trudna do ogarnięcia i zrozumienia. A ponadto ludzka zdolność poznawania prawdy, świadomość rzeczywistości, nauka i nasza kultura zostały w ostatnim stuleciu zaatakowane i poważnie zatrute przez powszechny relatywizm i agresję chaosu. Postrzegamy to w różnych obszarach i dziedzinach ludzkiej działalności, co poważnie utrudnia poznawanie prawdy.

W wielu praktycznych sytuacjach jakaś ogólna orientacja w tej trudnej rzeczywistości świata jest jednak potrzebna, aby możliwie racjonalnie w niej się zachować. Niewiele pomaga w tym nauka, która raczej, jak przez lornetkę, ukazuje pewne szczegóły, gdy najważniejszy bywa obraz ogólny, choćby bardzo zamglony, oglądany z oddali. Spróbujemy go ogarnąć z pomocą uproszczonych obrazów i ogólniejszych pojęć.

W pierwszym kroku dobrze jest odróżnić rzeczywistość materialną, doświadczalną, powtarzalną i poznawalną fizycznie, wymiernie i naukowo (przy węższym rozumieniu nauki), od rzeczywistości duchowej, odczuwanej i przejawiającej się w różnej formie, poznawanej w inny sposób.

W drugim kroku trzeba przybliżyć sobie niezwykle intensywne zmiany dokonane w całym świecie w ostatnim pięćdziesięcioleciu, istotnie wpływające na aktualną rzeczywistość. Nastąpił bowiem bardzo wielki rozwój komunikacji międzynarodowej, transportu i łączności, telewizji, komputerów i telefonów, wymienialności walut i rozliczeń finansowych. Za tym poszło spopularyzowanie powszechnie uznawanych obcych języków: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, a nawet chińskiego. Ruszyła fala międzynarodowej turystyki i handlu, prześcigając politykę, a częściowo również nauki społeczne. Świat jakby się skurczył i zmalał, stał się jakoś bardziej przystępny.

Wszystko to niezwykle ułatwiło i ożywiło kontakty międzynarodowe, współpracę i wspólne interesy oraz intrygi, sabotaże i agresje. W nowej sytuacji globalnej nastąpił rozwój bardzo wielu różnych ponadnarodowych sieci wiążących współpracujące ośrodki; sieci o różnym charakterze powiązań i zasięgu; regionalnym, kontynentalnym, a nawet globalnym. Ich działalność legalnie i nielegalnie przekracza granice państw, bez liczenia się z miejscowym prawem i obyczajami. Silniejsze jednostki i struktury sieciowe usiłują zdominować słabsze oraz zająć pozycję monopolisty nie tylko w skali kraju, ale i świata. (1)

Dlatego w następnym kroku oglądu świata pożyteczne jest uproszczone i przybliżone wyobrażenie sobie wielkiej kuli globu owiniętej, w wielu warstwach, pakietami sieci różnego rodzaju i zasięgu. W skomplikowanej rzeczywistości świata dobrze jest wyróżnić i postrzegać co najmniej kilka warstw odmiennych rodzajów ludzkiej działalności, obejmujących różne sieci współdziałających i przeciwnych sobie ośrodków.

Poniżej wyróżnimy 10 następujących dziedzin ludzkiej działalności i odpowiadających im warstw obejmujących pakiety sieci różnych powiązań:

  1. środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych i klimatu,
  2. ludności świata; narodów, grup etnicznych,
  3. religii, wyznań, sekt,
  4. cywilizacji, kultur, nauki i sztuki,
  5. państw, partii i sił zbrojnych,
  6. naczelnych organizacji światowych; ONZ i innych,
  7. dróg i portów, komunikacji i transportu,
  8. korporacji gospodarczych produkcyjno-handlowych,
  9. systemów finansowych,
  10. agencji informacyjno-medialnych, informacji i ideologii.

W uproszczeniu można uważać, że rzeczywistość materialna świata stanowi system obejmujący 10 wskazanych powyżej podsystemów sieciowych, częściowo powiązanych ze sobą. Trzeba przyjrzeć się im pokrótce.

 

II. Przegląd najważniejszych podsystemów

1. Podsystem środowiska

Najbardziej naturalny i pierwotny podsystem środowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych i klimatu został w ostatnich dziesięcioleciach poddany szczególnie intensywnej eksploatacji surowcowej i transformacji rolniczo-przemysłowej. Wzrasta zużycie surowcowo-materiałowe dla produkcji oraz masa zanieczyszczających i trujących odpadów, „trucie” produktami modyfikowanymi genetycznie, wyjałowienie i chemizacja gleb uprawnych, zmniejszanie różnorodności biologicznej, doświadczalne zakłócenia atmosferyczne i szereg innych. Produkcja żywności została znacznie zwiększona, kosztem odejścia od naturalnych, zdrowych procedur. Liczne akcje i międzynarodowe konwencje dla ochrony środowiska podejmowane są w zbyt małym zakresie i są mało skuteczne, natomiast duża Konwencja Klimatyczna (rygorystycznie ograniczająca emisję CO2) nie ma poważniejszego uzasadnienia naukowego, a jedynie realizuje partykularne interesy gospodarcze.

2. Podsystem ludności

Rzeczywisty rozwój w podsystemie ludności powinien stanowić główny cel działalności człowieka we wszystkich wymienionych podsystemach, ale niestety tak nie jest. Różnice dochodów ludności, pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi, w różnych krajach zwiększyły się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza kilkadziesiąt razy i powodują wielkie napięcia rewolucyjne oraz nową „wędrówkę ludów”. Częściowo na tym tle zrodziła się „wiosna arabska” i ruszyła w świat agresja islamska. Duża część uboższej ludności świata w ostatnich dekadach nie wiele poprawiła swój niski poziom wykształcenia i warunki bytu, natomiast została zaopatrzona w telewizory i poddana destrukcyjnym ideologiom i wizjom globalnym, co upowszechniło tylko demoralizację i przestępczość. W uboższych krajach średnia długość życia ludzkiego nie wzrasta, a nawet ulega skróceniu. W ostatnich latach został ujawniony zbrodniczy program znacznego zmniejszenia ludności świata, częściowo już realizowany, ale świat go nie zna i nie protestuje. Wskazany powyżej szybki postęp cywilizacyjno-kulturowy spowodował przykre zrywanie łączności międzypokoleniowej i marginalizację ludzi starszych. Słabną też związki koleżeńskie wśród młodzieży i wyrasta zwiększony indywidualizm.

3. Podsystem religii

W podsystemie religii trwa jawna i półjawna wojna religijna, zapewne najbardziej krwawa w historii. Najwięcej prześladowana ze wszystkich jest religia katolicka – już prawie w 80 krajach. Rocznie mordowane są dziesiątki tysięcy wierzących, a parokrotnie więcej jest dyskryminowanych i wypędzanych. Masowe prześladowania i mordy XX wieku rozpoczęła Turcja, a następnie faszystowskie Niemcy i komunistyczna Rosja. Obecnie w wielu krajach prowadzą je miejscowe władze, bojówki islamskie i liczne agendy, finansowane przez globalne struktury masońskie i żydowsko-korporacyjne. Ta wojna trwa i zaostrza się (2), trwa powszechna ateizacja i słabnie też wiara innych wyznań.

4. Podsystem cywilizacji i kultury

Duże zmiany dokonują się również w podsystemie cywilizacji i kultury. Od 300 już lat klasyczne podstawy kultury europejskiej atakuje masoński program Ordo ab chaos. Obowiązujące szkolne programy edukacyjne zostały oderwane od tych klasycznych podstaw intelektualnych i moralnych, a ukierunkowane na wyższą sprawność techniczno-wykonawczą. Wskazane przemiany: szczególnie telewizja, obce media i wroga ideologia, uderzają i niszczą podstawowe ludzkie wartości i tradycyjne obyczaje. Pojęcia prawdy, dobra, sprawiedliwości i piękna, a ostatnio także płci, ojcostwa i matki (podstawowe w nauce i kulturze) zostały powszechnie zrelatywizowane i zdegradowane, co niszczy podstawy kultury i godności człowieka. Poszerza się destrukcja moralna, rozkład życia rodzinnego i upadek kultury społecznej. Propagowana powszechnie życiowa wolność i seks, bez obowiązków i odpowiedzialności, kreuje nową światową subkulturę i prowadzi do barbarzyństwa kraje biedne, jak i bogate. W okresie po II wojnie światowej zaginęły w Europie prawie wszystkie ludowe kultury regionalne, piękne folklorystycznie. Widoczny jest też regres i upadek sztuki współczesnej (w porównaniu do XIX wieku), wyzwolonej programem chaosu z kanonów klasycznych.

5. Podsystem państw i partii

Publicystykę najbardziej interesuje podsystem państw i partii. Obejmuje on również sieci baz i sił zbrojnych, stanowiących niekiedy jakby podstawę zachowania światowego status quo, a jednocześnie jego poważne zagrożenie (broń atomowa, środki masowej zagłady i wojny cybernetycznej). Dwubiegunowy układ największych potęg świata zdaje się przekształcać w układ trójbiegunowy, zapewne z udziałem Chin, a w przyszłości może także w układ czterobiegunowy, np. z Izraelem, czy Indiami. Wielopaństwowy układ Unii Europejskiej nieco słabnie, a równocześnie w świecie zaczęły się formować inne układy wielonarodowe, a także powstają jeszcze nowe państwa. Jedne pozostają bardzo zacofane, a inne są niezwykle dynamiczne, jak „tygrysy azjatyckie”. Stale trwają też zacięte, krwawe wojny wśród mniejszych państw oraz rewolucje wewnętrzne, inspirowane przez największe kraje, bez respektowania zasad suwerenności. Nie ma w świecie pokoju i szczuje się ku wojnie. W polityce wielu krajów dominuje ateistyczny neokolonializm i „poprawność polityczna”, ale ożywia się też nurt przeciwny, narodowo-ludowy, jak np. we Francji i Włoszech.

6. Podsystem naczelnych organizacji światowych 

Podsystem naczelnych organizacji światowych w ostatnich dekadach stracił na znaczeniu, gdy przestał skutecznie realizować swoje humanitarne zadania. Organizację Narodów Zjednoczonych powołano z zadaniem interwencji dla zachowania pokoju, powstrzymania wojen oraz pomocy w rozwoju krajów zacofanych. Powstały i inne organizacje: UNESCO (do wspierania rozwoju oświaty, nauki i kultury), Światowa Organizacja Zdrowia oraz dalsze, jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Przyjęto szereg światowych programów pomocowych, ale były one realizowane tylko częściowo i nie zawsze uczciwie. Okazały się także dyrektywy wyraźnie szkodliwe. Zawiodła podstawowa misja pokojowa ONZ, co wywołało niezadowolenie wielu krajów, ale projekty i próby reformy ONZ nie udały się. Niejako w zastępstwie powstają różne grupy i kluby interesu najbogatszych krajów, jak G8 czy G20, ale nie służą one mniej rozwiniętym krajom świata. Przybywa jednak spraw wymagających porozumienia międzynarodowego, powstają więc różne specjalne komisje i organizacje ponadnarodowe, zawężonych, ale ważnych i potrzebnych kompetencji.

Obok wymienionych, formalnie istniejących i mało efektywnych, naczelnych organizacji światowych i międzynarodowych od dawna działa zakulisowo nieformalna, bliżej nieznana i pozaprawna, władcza struktura globalna, która siłą dużych pieniędzy planowo i skutecznie oddziałuje na wiele krajów i instytucji świata. Szerzy ona i narzuca ideologię i program ateistyczny i masońsko-syjonistyczny, współpracując częściowo z innymi organizacjami międzynarodowymi.

7. Podsystem dróg i portów, komunikacji i transportu

Podsystem dróg i portów, komunikacji i transportu od starożytności odgrywał stymulującą rolę o znaczeniu kontynentalnym; w ruchu ludności, wypraw wojennych, szerzeniu wiedzy i techniki oraz rozwoju kultury. W ostatnim stuleciu, na skutek znacznego postępu technicznego dokonanego w tym podsystemie, jego rola w oddziaływaniu na zmiany w innych podsystemach, i to w skali globalnej, jeszcze się zwiększyła. Słychać o dalszych strategicznych zamierzeniach, jak szlak międzymorza, nowy szlak jedwabny, czy polski centralny port lotniczy. Niewątpliwie zmienią one różne, nie w pełni przewidywalne układy w innych systemach.

8. Podsystem korporacji gospodarczych, produkcyjno-handlowych

Podsystem korporacji gospodarczych, produkcyjno-handlowych rozwija się od wielu lat dynamicznie i agresywnie. Przekraczając granice państw wyzwolił się spod kontroli państwowych i publicznych, zerwał ze społeczną gospodarką rynkową i zasadą sprawiedliwej wolnej konkurencji, częściowo odrzucił niedogodne normy jakościowe. W dużym stopniu swoją dynamikę łączy we współpracy z podsystemem finansowym oraz podsystemami medialno-reklamowym i ideologicznym. Wywiera dużą presję na władze poszczególnych państw. Międzynarodowe korporacje skutecznie walczą z konkurencją, wpływając na ograniczenie przedsiębiorczości lokalnej. Trwa silny proces koncentracji produkcji, a częściowo i dystrybucji. W okresie polskiej transformacji 1990-2010 zniszczone zostało ponad 40 % krajowego potencjału produkcyjnego (3).

9. Podsystem finansowy

Podsystem finansowy już od stuleci odgrywa istotną rolę, a światowe instytucje finansowe, zakłamane i łupieskie, stale zwiększają swoją siłę i dominujący wpływ na gospodarkę i politykę wielu krajów. Służy temu częściowo hierarchiczna, uzależniająca struktura organizacyjna tego podsystemu oraz rozwijające się, niekontrolowane, międzynarodowe rynki finansowe. Jeśli w 1970 r. 90% środków finansowych obsługiwało w świecie gospodarkę realną, a 10% transakcje spekulacyjne, to obecnie tylko 3% środków obsługuje gospodarkę realną, a 97% – transakcje spekulacyjne. Jest to system głęboko niemoralny, napiętnowany przez Papieży (4), choć w dużym stopniu zalegalizowany prawnie. Stymuluje rozwój gospodarczy, ale i zniszczenie, systematycznie przejmuje znaczną część wartości produkcji i usług (15–50 %). Światowy kryzys finansowy, ujawniony w 2005 r., narastał wiele lat i grozi nadal, gdyż nie dokonano skutecznej naprawy światowych finansów i struktur powiązanych. Dominującej władzy finansów światowych nie poddały się Chiny, Indie, Japonia, zmaga się z nimi Rosja , Węgry, zdecydowanie odrzuciła Islandia, za nimi idą inni. Jednocześnie rośnie na znaczeniu opór społeczny i świadomość narodowa przeciwko finansowemu łupiestwu globalnemu.

10. Podsystem informacyjno-medialny, informacji i ideologii

Podsystem informacyjno-medialny, informacji i ideologii, stał się w ostatnich dekadach „drugą władzą” społeczno-polityczną, a może i pierwszą, bardziej ponadnarodową niż narodową, (dotychczas jeszcze nie ujętą w polskiej Konstytucji). Rozwój informatyki pozwolił na wielki rozwój ponadnarodowych i światowych agencji informacyjnych i medialnych. W szerokim zakresie wymknęły się one kontroli społecznej i państwowej oraz zostały wynajęte dla szerzenia ateistycznej ideologii masońskiej, zaangażowania w wojnę religijną z katolicyzmem oraz dla lobbingu interesów finansowych i korporacyjnych. Służą także do popularyzowania niechęci i zawiści miedzy sąsiednimi krajami. Fałszywie mówi się dziś o „gospodarce wiedzą” i o „cywilizacji wiedzy”, gdy faktycznie to nie wiedza, a preparowana informacja, światowa reklama i ideologia stopniowo zapanowały w mediach nad umysłowością świata i stylem życia. Ideologie odgrywają szczególną rolę na pograniczu rzeczywistości materialnej i duchowej. Dodatkową popularyzację ideologii realizują różne międzynarodowe fundacje.

Prof. Włodzimierz Bojarski

CZ.2 OPRACOWANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

 


Przypisy:

1.Śliwiński A.: Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opanowały świat. Wyd. Iota Unum, Warszawa 2015.

2. Kard. Karol Wojtyła w USA w 1976 r.: Stoimy obecnie w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem i antykościołem (…) ze wszystkimi konsekwencjami….

3. Karpiński A. i inni: Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce; wyd. Muza, Warszawa 2013; Bożyk P.: Apokalipsa według Pawła. Jak zniszczono nasz kraj; wyd. Wektory, Warszawa 2015; Ślązak R.: Czarna księga prywatyzacji; wyd. Wektory, Warszawa 2016.

4. Pius XI już w 1931 r., Jan XXIII w 1961 r.

[bsa_pro_ad_space id=4]