Bankowe bezprawie: PiS i Zjednoczona Prawica przez 3 lata bezradne, aby rozwiązać problem 2 mln Polaków [WIDEO]. Raport NIK i apel do sędziów

1
1084

Mimo solennych obietnic z 2015 roku, zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i PiS / Zjednoczonej Prawicy, do dziś dnia nie udało się rozwiązać problemu, który dotyczy ponad 2 milionów Polaków.

Podajemy ostatnie wiadomości i wystąpienia na ten temat podawanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu:

1. Raport NIK potwierdza słuszność argumentów i stanowisko SBB

Wnioski z kontroli przedstawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli są zbieżne ze stanowiskami oraz dokumentami zebranymi przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Ocena SBB jest tożsama z wnioskiem NIK “Skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom”.

Szczególnie podkreślamy, iż głównym problemem jest stosowanie przez banki tzw. klauzul niedozwolonych. Mimo prawomocnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów banki w dalszym ciągu wykonują umowy w oparciu o zapisy uznane przez Sąd za nieuczciwie i nie obowiązujące klienta. Raport NIK opisuje w sposób rzetelny przyczyny takiej sytuacji.

Więcej na stronie SBB

2. Co można zrobić, aby rozwiązać problem 2 milionów Polaków ?

a) wystąpienie w TV Republika (prezes SBB Arkadiusz Szcześniak i poseł Janusz Szewczak):

b) Wystąpienie w TVP Info (od 17:55 min): https://www.tvp.info/38263706/17082018-1732

c) 17 sierpnia 2018, Komisja Finansów Publicznych, sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C) „Rozpatrzenie problemów wynikających z trudnej sytuacji kredytobiorców, którzy spłacają swoje zobowiązania w walutach obcych, w szczególności: Arkadiusz Szcześniak, Marek Rzewuski, Aneta Wydrzyńska.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=082B6B42498AFEF4C12582DC003BAA5F#

3. Apel do Sędziów

W imieniu osób poszkodowanych przez niezgodne z prawem działania agresywnych firm na rynku finansowym zwracamy się do Was – sędziów – o wydawanie wyroków zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Apelujemy także o “zabezpieczenie” przepisów art. 485  § 3 kodeksu postępowania cywilnego i nie stosowanie ich w sprawach przeciwko konsumentom. Przepisu, który pozwala bankom występować w roli sędziego we własnej sprawie.

Zwracamy się do Was z apelem o stosowanie się do przepisów Konstytucji. Konstytucji, której zapisy są tak często pomijane w orzeczeniach polskich Sądów. Tysiące Bankowych Tytułów Egzekucyjnych uzyskało klauzule wykonalności już po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności tych przepisów z Konstytucją[1]. Mimo to, akceptujecie Państwo dalej te przepisy jako podstawę prawną do egzekwowania, często niewłaściwie wyliczonego zadłużenia.  Przykład tego nagannego postępowania daje także Sąd Najwyższy, który uznał, iż mimo wyroku Trybunały Konstytucyjnego, jedynie uchylenie przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym w drodze ustawy jest w stanie skutecznie wyeliminować te przepisy z obrotu prawnego, a sama niezgodność przepisów o BTE z Konstytucją jest niewystarczającym powodem, by zaprzestać ich stosowania. W swojej uchwale z dnia 26 października 2016 Sygn. akt III CZP 56/16 Sąd Najwyższy twierdzi: „W każdym bowiem wypadku decyduje to, czy postępowanie klauzulowe zostało wszczęte przed datą wejścia w życie ustawy nowelizującej”[2]

To Państwo – sędziowie możecie uchylać BTE wszczęte przed uchyleniem tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny w drodze ustawy kierując się bezpośrednio Konstytucją. Nie potrzebujecie żadnej ustawy. Tego, że jest to możliwe dowiedliście Państwo w sprawach dotyczących reformy sądownictwa. Przepis, jeśli łamie Konstytucję, łamie ją zawsze, a nie w wybranym okresie. Podobnie należałoby rozumować w sprawie przepisów dotyczących BTE: te same przepisy nie mogą łamać Konstytucji w jednym czasie, a w innym – nie.

Apelujemy o przestrzeganie  Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Dyrektyw UE. Ze smutkiem stwierdzamy, że kolejne orzeczenia sądów w Polsce łamią prawa konsumenta Unii Europejskiej. Orzecznictwo europejskie w zdecydowany sposób chroni konsumenta wobec nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. To wyroki Sądu Najwyższego Hiszpanii, Niemiec, Słowenii[3] czy Chorwacji[4] pokazują jak powinno wyglądać orzekanie w oparciu o zapisy Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Natomiast Sąd Najwyższy w Polsce zwleka z wydaniem analogicznej decyzji pomimo wniosku prezes SSO w Warszawie Joanny Bitner oraz apelu o ujednolicenie orzecznictwa ze strony społecznej [5].

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu stworzyło bazę wyroków, w tym także tych sprzecznych z przepisami ww Dyrektywy[6]. Szczególnie bulwersujące jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II CKS 768/14 (SSN Mirosław Bączyk – sprawozdawca). W orzeczeniu pomija się przepisy tej Dyrektywy ze względu na „czynnik ekonomicznej opłacalności angażowania się pozwanego Banku ”. Po zgłoszeniu przez Stowarzyszenie tego wyroku Komisja Europejska wszczęła wobec tego wyroku stosowne postępowanie.

Apelujemy do środowiska sędziowskiego o szczególną troskę w sprawach kredytów hipotecznych. Bezrefleksyjne akceptowanie nakazów zapłaty, czy wcześniej bankowych tytułów egzekucyjnych prowadzi do tragedii ludzkich. Prosimy o zwracanie uwagi przez sędziów na to, czy kwoty roszczeń wskazywane przez banki są wyliczone zgodnie z prawem. Wiele  umów, na podstawie których wydany został BTE lub nakaz zapłaty, zawierało klauzule nieuczciwe, co mogło skutkować błędnym wyliczeniem wartości zadłużenia.

A ponieważ banki wskazują te kwoty na podstawie dokumentu prywatnego, jakim jest wyciąg z ksiąg bankowych, to kontrola sądowa zgodności ze stanem faktycznym  wskazanego roszczenia nie istnieje. Sędziowie powinni kierować się raczej zasadą ograniczonego zaufania do prawidłowości wyciągów z ksiąg bankowych – zwłaszcza gdy kwota do spłaty jest wyższa niż kwota udzielonego kredytu. Sędziowie powinni weryfikować sytuację prawną zamiast bezrefleksyjnie akceptować przedstawione przez bank dokumenty wydając nakazy zapłaty, które nierzadko rujnują obywatalom życie i niejednokrotnie doprowadzają ich do utraty zdrowia, bezdomności, czy nawet samobójstw.

Problem ten zauważył m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który postulował o uchylenie art. 485 § 3 kpc. Przepis ten pozwala bankom na dochodzenie roszczeń w trybie nakazowym na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. W ocenie Rzecznika, w świetle tez wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w sprawach bankowych nie ma podstaw do utrzymywania szczególnych uprawnień względem banków w postępowaniu cywilnym. Banki powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inne podmioty prawa prywatnego i uczestnicy obrotu cywilnoprawnego[7].

Apelujemy, by słowa Konstytucji:

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,

a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność

stały się faktem w sprawach dotyczących przede wszystkim obywateli. Obywatele Polski muszą mieć poczucie, że stosowane wobec nich standardy w egzekwowaniu przepisów Konstytucji i ustaw w sprawach konsumenckich nie różnią się od standardów w sprawach dotyczących samych sędziów oraz reformy wymiaru sprawiedliwości.

[1] http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

[2] http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2056-16.pdf

[3] http://pomocfrankowiczom.pl/?p=1060

[4] http://pomocfrankowiczom.pl/?p=1078

[5] https://www.bankowebezprawie.pl/sad-najwyzszy/

[6] https://nawigator.bankowebezprawie.pl/pozwy-indywidualne/

[7] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/interwencja-rpo-w-sprawie-art-485-%C2%A7-3-kpc-%E2%80%93-minister-sprawiedliwo%C5%9Bci-zapowiada-zniesienie

 

Źródła: bankowebezprawie.pl/TvRepublika/TVP Info

1 KOMENTARZ

  1. Z perspektywy czasu widać, że obietnice polityków spełzły na niczym, a zapowiadana i wręcz lansowana przez prezydenta ustawa dla frankowiczów to jedna wielka przedwyborcza ściema. Pamiętam te szumne zapowiedzi, jak to w trzy miesiące po wygranej złoży projekt ustawy. Projekt złożył po dwóch latach a ostatecznie wykreślono tam wszystko co miałoby pomóc właścicielom kredytów walutowych. Z drugiej strony to może i lepiej, bo znając sposoby działania rządu, ustawa byłaby pewnie bublem, który tylko by szkodził frankowiczom. Lepiej już iść do sądu. Wystarczy chociaż w przybliżeniu wyliczyć wartość nadpłaconych rat (w necie jest pełno kalkulatorów https://frankowicze.collect-house.pl/kalkulator-kredytowy) i poszukać prawnika, który się tym zajmie. Teraz jest naprawdę sporo ofert, i to bez wysokiej opłaty wstępnej. Naprawdę warto zawalczyć o swoje. A politycy – z której opcji by nie byli – będą tylko i wyłącznie obiecywać.