10 Punktów Kodeksu Norymberskiego z 1947 r. ws. “dozwolonych eksperymentów medycznych”

0
272

Sytuacja prawna w tym zakresie od czasu ustanowienia w roku 1947 (w ramach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze) “Kodeksu Norymberskiego ws. udziału w eksperymencie medycznym” nie uległa zmianie:

Stanowisko Amerykańskiego Sądu Wojskowego ws. “dozwolonych eksperymentów medycznych”:

1. Dobrowolne wyrażenie zgody osoby podlegającej eksperymentowi jest wymagane bezwarunkowo. To oznacza, że:

  • osoba, której eksperyment dotyczy, musi być w znaczeniu prawnym zdolna do wyrażenia swej zgody;
  • musi być ona w stanie, nie poddana naciskowi w postaci przemocy, oszustwa, podstępu czy nacisków, symulacji (upozorowania) lub w jakiejkolwiek innej formie przekonywania lub przymusu, do skorzystania ze swojego zdrowego rozsądku;
  • musi znać i rozumieć wystarczająco szczegóły przedmiotu eksperymentu i jego otoczenia, aby móc podjąć zrozumiałą dla siebie i bazującą na informacji decyzję.

Ten ostatni warunek czyni koniecznym, że osobie poddanej eksperymentowi PRZED uzyskaniem od niej zgody musi zostać wyjaśniona istota, czas trwania oraz cel eksperymentu; a także metoda i środki, które mają być zastosowane, wszelkie skutki uboczne i niebezpieczeństwa, których można zasadnie się spodziewać, a także skutki dla jej zdrowia lub osoby, które mogą być wynikiem wzięcia udziału (w eksperymencie).

Obowiązek i odpowiedzialność za określenia wartości zgody leży po stronie tego, kto skierowuje na eksperyment, nim kieruje i go przeprowadza. Jest to obowiązek i odpowiedzialność osobista, które nie może bezkarnie zostać przekazana na inne osoby.

2. Eksperyment musi zostać tak opracowany, że można spodziewać się owocnych wyników na rzecz dobra ogólnospołecznego, których nie można uzyskać na drodze innych środków badawczych lub metod. Eksperymentu nie wolno z natury jego rzeczy stosować arbitralnie lub niepotrzebnie.

3. Eksperyment należy tak zaplanować i poprzeć wynikami eksperymentów na zwierzętach i wiedzy biologicznej związanej z chorobą lub problemem badawczym, że oczekiwane wyniki
usprawiedliwiać będą przeprowadzenie eksperymentu.

4. Eksperyment należy tak przeprowadzić, aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne cierpienia i szkody cielesne i duchowe (psychiczne).

5. Nie jest dozwolonym przeprowadzanie eksperymentu, jeżeli z góry można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będzie on prowadzić do śmierci lub trwałego uszkodzenia ciała; najwyżej z wyjątkiem takich eksperymentów, w których osoba kierująca
eksperymentem jest jednocześnie osobą jemu poddaną. (!!!)

6. Zagrożenie (eksperymentem) nie może nigdy przekroczyć granic wyznaczonych przez znaczenie humanitarne rozwiązywanego problemu.

7. Należy zadbać o wystarczające przygotowanie i odpowiednie urządzenia, w celu ochrony uczestnika eksperymentu przed nawet najmniejszą możliwością doznania obrażenia, trwałej szkody lub śmierci.

8. Eksperyment może być przeprowadzany tylko przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Od osób, które kierują lub przeprowadzają eksperyment, wymagane są umiejętności na najwyższym poziomie oraz ostrożność na każdym jego etapie.

9. W trakcie trwania eksperymentu uczestnikowi eksperymentu należy pozostawić swobodę decydowania o zakończeniu eksperymentu, jeśli osiągnął on fizycznie lub psychicznie punkt, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.

10. W trakcie trwania eksperymentu, kierownik eksperymentu musi być w każdej chwili gotowy na jego przerwanie, jeśli na podstawie wymaganej od niego dobrej wiary, szczególnego doświadczenia i jego starannej oceny musi przypuścić, że kontynuacja eksperymentu może przyczynić się do okaleczenia, trwałej szkody lub śmierci osoby poddanej eksperymentowi.

tłumaczenie z języka niemieckiego: Jan Rybski


CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Dane o powikłaniach i zgonach po eksperymentalnych szczepieniach na covid zarejestrowanych w UE (w tym Polsce) i USA

Rekomendacje lekarzy z AFLDS (America’s Frontline Doctors) odnośnie eksperymentalnej szczepionki na Covid-19 [WIDEO-EN]

Komitet Helsiński w Izraelu: Rząd w Izraelu i Pfizer przeprowadzają nielegalny eksperyment na ludziach [ENG]

Doniesienia CHD (ChildrensHealthDefense) – szczepionki, koncerny farmaceutyczne i medialne, polityka [ENG]

Opinia prawna: Szczepienia przeciw COVID-19, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień, w świetle obowiązującego prawa, są eksperymentem medycznym na ludziach.