Polskie zasoby naturalne – kampania informacyjna inż. Krzysztofa Tytko[WIDEO]

0
1704
[bsa_pro_ad_space id=5]

Inżynier Krzysztof Tytko rusza z wielką Kampanią Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Cytujemy poniżej jego list wysłany do posłów, senatorów, ministrów i polityków RP. To bezprecedensowa akcja pana Krzysztofa. Krzysztof Tytko zwraca uwagę na tzw. Model Norweski. Norwegia po odkryciu swoich zasobów naturalnych w bardzo krótkim czasie stała się bogata. Polska jest o wiele bogatsza. Zachęcamy do obejrzenia filmu i przeczytania listu.


Szanowni Posłowie, Senatorowie i Obywatele

 • Jest wielkim oczekiwaniem społecznym, że bez wyjątku wszyscy Posłowie Konfederacji ze zdwojoną energią przystąpią do szukania sojuszników w różnych opcjach politycznych aby dla udaremnienia przekazywania kontroli nad polską ziemią i zasobami naturalnymi wprowadzić zaporowe zapisy w Ustawie Zasadniczej (Konstytucji RP) gwarantujące osiągnięcie tego celu.

  [bsa_pro_ad_space id=8]
 • Strategiczna Inicjatywa Obywatelska w formie pisma kierowanego do wszystkich Posłów Konfederacji oraz zawartych w nim apeli, wniosków i sugestii proponuje, aby (powołując się na konkretne artykuły Konstytucji RP) podjąć działania prawnie zebrania wymaganej ilości podpisów posłów pod następującymi nowelizacjami Ustawy Zasadniczej, w niżej wymienionych art.1, art.4, art.5. zaznaczonych tłustym drukiem, kursywą i podkreślonych.

 • Art.1
  • pkt.1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
  • pkt.2. „Aktywa Państwowe (ziemia, zasoby naturalne, wody, lasy – należą do Narodu Polski”.

pkt.3. „Zbycie, przewłaszczenie lub obciążenie hipoteką aktywów państwowych wymienionych w pkt.2 może się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą Obywateli Narodu Polski wyrażoną w ogólnokrajowym referendum”.

pkt.3 Wynik Referendum jest wiążące dla Rządu RP zgodnie z wolą większości Obywateli biorących udział w głosowaniu.

W przypadku niepowodzenia w/w inicjatywy podjęte zostanie rozwiązanie alternatywne jako ostateczne:

W przypadku nie dokonania stosownych zmian w Konstytucji RP zabezpieczających interes narodu lub nie dopuszczenia do przeprowadzenia referendum przez Rząd RP (Sejm, Senat, Prezydent) Suweren przeprowadzi własne, bezpośrednie Referendum metodą elektronicznego głosowania dotyczące powszechnego uwłaszczenia uprawnionych Obywateli Polski na strategicznych aktywach państwowych tj. ziemi, zasobach naturalnych, wodzie i lasach.

Pytania referendalne:

 1. Czy jesteś za umorzeniem wszystkich koncesji wydanych na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów złóż kopalin w Polsce w okresie 30 letniej transformacji ustrojowej wydanych przez kolejne rządy bez zgody suwerena jako jedynego prawnego ich właściciela ?
 2. Umorzenie koncesji wydanych nie zgodnie z interesem narodowym odbędzie się za zwrotem kosztów inwestycyjnych poniesionych przez podmioty z kapitałem zagranicznym na, poszukiwanie i rozpoznanie złóż wraz z dodatkowym odszkodowaniem w wysokości 10% nakładów wydatkowanych na wykonanie Dokumentacji Geologicznej, Planu Zagospodarowania Złoża, Operatu Środowiskowego
 3. Czy jesteś za powołaniem Obywatelskiej Komisji Śledczej na prawach Parlamentarnej Komisji Śledczej mającej na celu udokumentowanie wszystkich zaniedbań, zaniechań i działań kolejnych rządów na szkodę Narodu Polski związanych z próbami wywłaszczenia Polaków z strategicznych Aktywów Państwowych, które miało i ciągle ma miejsce w okresie transformacji ustrojowej ?
 4. Czy jesteś za uwłaszczeniem Obywateli Polski na strategicznych aktywach państwowych jakimi są polska ziemia, polska woda, polskie lasy oraz polskie zasoby naturalne i przyrodnicze ?

Źródła prawa

Ustawa o referendum ogólnokrajowym art. 63

Konstytucja RP – art. 125 i 235

Sprawy do pilnego załatwienia:

 1. Powołanie Komitetu Referendalnego – art. 63 ustawy o referendum ogólnonarodowym – powołanie sekretariatu centralnego i sekretariatów okręgowych w całym kraju celem szybkiej wymiany informacji i koordynacji działań
 2. Uzgodnienie trybu postępowania w oparciu o istniejące prawo celem przeprowadzenia referendum w sprawie uwłaszczenia.
 3. Kancelarie Prawne popierające uwłaszczenie celem konsultacji proponowanych działań, które powinny wpisać się w obowiązujące prawodawstwo.
 4. Lista stowarzyszeń, Fundacji, Komitetów Obywatelskich, jednostek Samorządu Terytorialnego itp. dla poparcia Inicjatywy Obywatelskiej dotyczącej powszechnego uwłaszczenia na strategicznych zasobach,
 5. Lista mediów niezależnych popierających uwłaszczenie
 6. Lista publicystów niezależnych popierających uwłaszczenie
 7. Lista organizacji polonijnych popierających uwłaszczenie
 8. Lista hierarchów kościelnych popierających uwłaszczenie
 9. Lista posłów i senatorów popierających uwłaszczenie
 10. Lista urzędników administracji państwowej popierających uwłaszczenie.
 11. Lista naukowców i instytucji naukowo-badawczych popierających uwłaszczenie
 12. Opracowanie ulotki uzasadniającej uwłaszczenie
 13. E-voting – głosowanie elektroniczne – wybór i dopracowanie platformy, na której odbyłoby się głosowanie nad referendum
 14. Zorganizowanie w trybie pilnym ogólnonarodowej Konferencji liderów krajowych celem integracji w/w działań na rzecz powszechnego uwłaszczenia Obywateli Narodu Polski na strategicznych aktywach.

Pozdrawiam,

inż. Krzysztof Tytko

[bsa_pro_ad_space id=4]