14 września 2019: Polska pod Krzyżem / 14th September 2019: Poland under Cross [WIDEO]

0
331

IN ENGLISH (poniżej wersja polska):

Attacks on the Church from anti-Christian groups have recently intensified. Blasphemy began to spread to an unknown scale. We have heard about priests committing suicide and abandoning the priesthood. There is a massive abandonment of faith around the world. What has been so far clearly considered a sin is becoming the subject of a debate. Churches and cathedrals burn. We could go on and on with this list. However, it is better to ask ourselves: what can we do now? We are Christians, people of hope and we know how powerful can prayer be. And the sign of the victory for us is the Cross of Christ. Therefore, we invite everyone for a joint prayer together in the glory of the Cross of Christ.

The event starts on 14th September 11.00 am. We ask all participants to arrive as soon as possible. The journey to the prayer location can have a form of a pilgrimage. Very intensive work is underway to prepare a detailed programme. Essentially, the event consists of two parts. On Saturday through the sacrament of confession, Holy Mass, conference talk and testimonies – with the help of images, music and lights we go under the Cross. In the evening, the Adoration of the Most Blessed Sacrament begins. The second part is the all-night vigil until Sunday morning, the feast of Our Lady of Sorrows.

Programme

09:00 – Pilgrims arrive
10:45 – Welcome
11:00 – Rosary: Sorrowful Mysteries
11:30 – Introductory talk: “Rejection of the Cross and spiritual battle in the modern world”, Lech Dokowicz
13:00 – Lunch
15:00 – Chaplet of Divine Mercy
15:15 – Holy Mass with the Solemn entrance of the relics of the True Cross
17:30 – Conference talk: Fr Dolindo Ruotolo and Joanna Batkiewicz-Brozek
18:30 – Break
20:00 – Stations of the Cross
22:00 – Adoration of the Most Blessed Sacrament
03:00 – Adoration ends followed by the Sunday Holy Mass (Feast of Our Lady of Sorrows)

Important information

1. Priests must have a valid priesthood cards and lay extraordinary ministers must have a valid extraordinary minister card. We ask priests to bring the ciborium for the Holy Communion. All priests and extraordinary minister are asked to report to the pass office before 2.00 pm on Saturday.
2. A paid private parking will be available. Coach: 50zl. Car: 20zl.
3. Briefing for medical services will take place at 8.00 am on Saturday 14th September at the field hospital.
4. Briefing for volunteers will take place at 7.30 am on Saturday, 14th September near the entrance. Note: Only registered volunteers will be able to help during the event.
5. If possible, please come to the event in a state of grace (confession at the place of residence).
6. Please bring with you crosses from your home, which will be solemnly blessed.
7. Please bring with you warm and waterproof clothes, in case of bad weather.
8. If you have, please bring small folding chairs or blankets on which you can sit during the event.
9. It will be possible to buy hot or cold food for 10zl per meal and hot or cold drinks for 5zl.
10. Posters and leaflets can be ordered at biuro@polskapodkrzyzem.pl. Please send us you: postal address, telephone number, the number of posters and leaflets you need.
11. Please, put up posters only in places where you have the permission to do so.

PO POLSKU:

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.

Wydarzenie rozpoczyna się 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybywanie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Trwają bardzo intensywne prace nad szczegółowym programem godzinowym. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej.

Program

09:00 – Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 – Zawiązanie wspólnoty.
11:00 – Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 – Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 – Przerwa na posiłek.
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
15:15 – Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 – Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.
18:30 – Przerwa.
20:00 – Droga Krzyżowa.
22:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 – Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli(Święto Matki Bożej Bolesnej)

Ważne informacje

1. Kapłani muszą posiadać aktualne legitymacje kapłańskie, a szafarze świeccy ważną legitymację szafarza. Prosimy kapłanów o zabranie cyborium na Komunię Świętą. Wszystkich kapłanów i szafarzy prosimy o zgłoszenie się do biuro przepustek przed godziną 14 w sobotę.
2. Wokół wydarzenia przygotowane będą płatne prywatne parkingi. Autokar 50 zł. Osobowe 20 zł.
3. Odprawa służb medycznych o godz. 8 w sobotę 14 września przy szpitalu polowym.
4. Odprawa zgłoszonych wolontariuszy o godz.7.30 w sobotę 14 września przy biurze przepustek i akredytacji. Uwaga: Tylko zarejestrowani, bądź zgłoszeni wolontariusze mogą pełnić posługi podczas wydarzenia.
5. W miarę możliwości prosimy o przybycie na spotkanie już w stanie łaski uświęcającej (spowiedź w miejscu zamieszkania).
6. Prosimy o przywiezienie domowych krzyży, które będą tam uroczyście poświęcone.
7. Prosimy o zabranie ze sobą rzeczy cieplejszych oraz przeciwdeszczowych na wypadek trudniejszej pogody.
8. Jeżeli są w dyspozycji, prosimy o zabranie małych składanych turystycznych krzesełek bądź kocyków, na których będzie można usiąść.
9. Plakaty i ulotki można zamawiać na biuro@polskapodkrzyzem.pl podając: adres, nr. telefonu, ilość plakatów A2, A3 oraz ulotek.
10. Prosimy, aby rozwieszać plakaty tylko w tych miejscach, w których uzyskana będzie na to zgoda.
11. Na wydarzeniu będą sprzedawane różne rzeczy, cały przychód przeznaczony będzie na pokrycie ogromnych kosztów wydarzenia. Oto co znajdziecie na wydarzeniu:
– drewniane krzyże, pasyjki z logiem wydarzenia (poświęcone) w cenie 15 zł.
– koszulki pamiątkowe w cenie 25 zł.
– obrazki z wizerunkami świętych przygotowane specjalnie na ten dzień w cenie 20 zł.
– filmy ewangelizacyjne w cenie 20 zł.
– książkę o Wielkiej Pokucie i Różańcu do Granic w cenie 30 zł.
– ciepły posiłek w cenie 10 zł.
– zimny posiłek w cenie 10 zł.
– napoje w cenie 5 zł.