AS: Pilna petycja o zatrzymanie tzw. MegaUstawy dot. 5G w Senacie RP

0
1511
[bsa_pro_ad_space id=5]

AKCJA SPOŁECZNA: PETYCJA DO SENATORÓW
WS. ZATRZYMANIA TZW. MEGA-USTAWY 5G

[bsa_pro_ad_space id=8]

Przedstawiamy fragment petycji:

W związku z przedstawionymi w petycji zagadnieniami i wątpliwościami [niektóre poniżej – przyp. red.] wzywamy Senat RP do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na odrzuceniu projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225) w całości i cofnięcia jej do dalszych prac parlamentarnych. […]

 

Co w Polsce jest ważniejsze? Interesy operatorów telefonii komórkowej czy praworządność, życie i zdrowie człowieka oraz prawa i wolności obywatelskie? Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli w 2015 i w 2019 roku negatywnie oceniła działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Właściwe służby nie są w stanie kontrolować ani wymagać spełniania istniejących norm. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania są obecnie nagminne. Zamiast dążenia do poprawy sytuacji i spełniania norm przez operatorów, Ministerstwo Cyfryzacji próbuje rozwiązać problem 100 krotnie te normy zwiększając, oraz dając operatorom prawie nieograniczone uprawnienia i uprzywilejowaną wobec prawa i interesu społecznego pozycję. Wyraźnie zauważalna jest liberalizacja przepisów na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z pogwałceniem zasad i praw gwarantowanych przez Konstytucję RP: zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 5), godności osobistej (Art. 30), prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68), zakazu eksperymentów naukowych (Art. 39), prawa do nienaruszalności mieszkania (Art. 50), bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (Art. 74), ochrony praw konsumentów (Art. 76), prawa do własności (Art. 64, 143 oraz 165) oraz obowiązku dbałości o środowisko (Art. 86). […]

Z uwagi na fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, problematyka związana z emisją PEM nie jest kwestią czysto techniczną, wymagającą samodzielnej interwencji Ministra Cyfryzacji. Dlatego też dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są określane obecnie przez Ministra do spraw Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Natomiast omawiany projekt MC przewiduje, że normy powinien ustalać Minister Zdrowia samodzielnie, bez konsultacji z Ministrem Środowiska, co wychodzi poza jego kompetencje ustawowe i konstytucyjne. […]

 

W trakcie procedowania ustawy nastąpiło m.in.

  • Naruszenie zasad procedury legislacyjnej w postaci pominięcia udziału JST oraz zarządów obszarów chronionych i uzdrowisk, w konsultacjach społecznych podczas procedowania nowelizacji przedmiotowego projektu.
  • Naruszenie zasad procedury legislacyjnej poprzez działanie polegające na zatajeniu przez Ministerstwo Zdrowia przed opinią publiczną, Parlamentarzystami RP oraz Marszałkiem Sejmu do czasu głosowania nad projektem zmiany ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. ekspertyzy dotyczącej potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (RF EFM) emitowanych przez urządzenia 5G na organizm człowieka, sporządzonej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach Narodowego Programu Zdrowia ze środków publicznych na zamówienie Ministerstwa Zdrowia, (numer zadania 6/4/11/NPZ/FRPH/2018/312/546), a przekazanej przez Instytut na ręce Ministerstwa Zdrowia już w styczniu bieżącego roku.  To uniemożliwiło posłom i senatorom dokonania obiektywnej oceny skutków wprowadzenia „MegaUstawy”, ponieważ podczas głosowania opierali się oni jedynie na raporcie „Biała Księga” publikacji Ministerstwa Cyfryzacji, wśród autorów której nie ma ani jednego lekarza. Należy tutaj dodać, iż posłowie na sejm RP, którzy powzięli informacje o tym fakcie, czują się oszukani i stanowczo przeciwstawiają się takiemu przebiegowi procedowania ustawy. Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, w dniu 4 lipca 2019 roku zarządził głosowanie nad zmianami do MegaUstawy w Sejmie, pomimo że strona społeczna poinformowała go dwa dni wcześniej o istnieniu ww. raportu, oraz o tym, że jest on ukrywany i że nie został przekazany sejmowej Komisji Cyfryzacji podczas pierwszego i drugiego czytania projektu MegaUstawy. Co więcej, Podsekretarz stanu w ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński 19 lipca bieżącego roku publicznie oznajmił, że ww. raport nie istnieje, a w konsekwencji wprowadził w błąd parlamentarzystów i stronę społeczną, która domagała się ujawnienia tej ekspertyzy przed głosowaniem w Sejmie.
  • Naruszenie zasad procedury konsultacji publicznych poprzez ukrycie przez Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnego stanowiska dr biofizyki, które zostało złożone w ramach konsultacji publicznych strategii wdrażania 5G w wyznaczonym terminie.

Całość argumentacji na stronie petycji poniżej:

AKCJA SPOŁECZNA: PETYCJA DO SENATORÓW
WS. ZATRZYMANIA TZW. MEGA-USTAWY 5G

 

[bsa_pro_ad_space id=4]