Ordo Iuris: Podsumowanie niektórych działań za 2018

0
323

WSPIERAM ORDO IURIS – LINK

 

Mija pięć lat od czasu, gdy powołaliśmy do istnienia Instytut Ordo Iuris. Nasz jubileusz świętowaliśmy przede wszystkim niezwykle pracowicie, interweniując bez wytchnienia w obronie dzieci i rodzin.

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


logo


Bronimy dobra dzieci i praw rodziców

Jesień minęła nam pod znakiem zaangażowania w ochronę dzieci przed współczesnymi zagrożeniami. Przeciwstawiliśmy się deprawacji i indoktrynacji dzieci w szkołach. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które mogą ochronić dzieci przed pornografią internetową. Zawsze podkreślamy, że prawa dzieci mogą być najlepiej zabezpieczone przez rodziców.

Już przed rozpoczęciem roku szkolnego docierały do nas informacje, że w wielu szkołach nadal mogą być prowadzone lekcje permisywnej edukacji seksualnej lub zajęcia, na których są promowane obyczaje grup LGBT. Dlatego już przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowaliśmy rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które pobrały tysiące osób z całej Polski.

Nie wszyscy urzędnicy chcieli respektować oświadczenie – wiceprezydentowi Gdańska musieliśmy przesłać analizę prawną przypominającą, że warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach nie mogą mieć charakteru obowiązkowego.

Obserwacja ten szturm na szkoły natychmiast rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii „Chrońmy Dzieci!”, oferując wsparcie rodzicom i dzieciom, których prawa są naruszane przez władze szkolne i zewnętrzne organizacje społeczne.

Kampania „Chrońmy Dzieci!” miała też szczególne znaczenie w obliczu próby przeprowadzenia w szkołach tzw. „Tęczowego Piątku”. Wielu rodziców zwróciło się wtedy do nas z prośbą o sprawdzenie wskazanej placówki, które zadeklarowały udział w akcji, natychmiast skierowaliśmy zapytania o współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii oraz o planowany przebieg piątkowych zajęć. W wielu spośród tych szkół „Tęczowy Piątek” został bezpośrednio potem odwołany.

Podjęliśmy także interwencję w związku z bezprawnymi działaniami władz Słupska, które pod pozorem troski o zdrowie uczniów próbowały narzucić szkołom i przedszkolom wprowadzenie ideologii gender oraz permisywnej edukacji seksualnej bez zgody rodziców.

To nie wszystkie nasze działania w obronie praw rodziców i ich dzieci w szkole. Przygotowaliśmy i rozesłaliśmy broszurę, która przypomina, że uczniowie mają prawo do modlitwy, a dyrekcja placówki ma obowiązek im to umożliwić. Ulotkę można pobrać tutaj.

W listopadzie przedstawiliśmy raport „Dzieciństwo wolne od pornografii” proponując konkretne i skuteczne rozwiązania prawne, wzorowane na tych, które już dzisiaj realnie ograniczają dostęp do pornografii internetowej w innych krajach.


logo


Piąty jubileusz Ordo Iuris

Miłym akcentem pośród wielu trudnych spraw było świętowanie piątych urodzin Instytutu. Ten wyjątkowy czas spędziliśmy w gronie naszych Przyjaciół z Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris oraz wielu osób zaangażowanych w nasze wspólne działania. Serdecznie dziękujemy za obecność, słowa uznania, piękne życzenia, a przede wszystkim ogromne wsparcie, którego doświadczamy każdego dnia.
Serdecznie zachęcamy do zaangażowanie się w misję Ordo Iuris i dołączenie do Kręgu Przyjaciół.


logo


Konferencja o prawach człowieka

“Prawne implikacje godności człowieka w 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” to tytuł konferencji, którą we współpracy z Europejskim Chrześcijańskim Ruchem Politycznym (ECPM) organizuje Instytut Ordo Iuris. Głównym tematem spotkania będzie geneza pojęcia godności ludzkiej, jej dekonstrukcja oraz historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Konferencja odbędzie się 10 grudnia w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, sala Marii Skłodowskiej Curie nr 123).
Wstępna na konferencję jest otwarty, a udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Serdecznie zapraszamy!

 


DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNA


Przesłaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego opinię amicus curiae, w której wskazaliśmy niezgodność przepisów ustawy aborcyjnej z konstytucją. Dokument poparło wiele organizacji pro-life z całego świata. Konferencja prasowa z tego wydarzenia dostępna jest tutaj. Mamy nadzieję, że usystematyzowana i pełna argumentacja prawna usunie ostatnie przeszkody dla niezwłocznego wydania przez Trybunał rozstrzygnięcia chroniącego życie.

*

Podczas konferencji prasowej zaprezentowaliśmy raport obalający najbardziej szkodliwe mity na temat ochrony życia, przywoływane często jako pretekst usprawiedliwiający bierność polityków w obronie życia. Porównaliśmy regulacje chroniące życie poczęte w blisko 200 krajach świata oraz poddaliśmy analizie błędne opinie nt. rzekomego „efektu wahadła” i skali przestępczości aborcyjnej. Z raportu wynika m.in., że Polska jest dopiero na 127. pozycji na 196 państw, jeśli chodzi o poziom prawnej ochrony dzieci nienarodzonych. Przeanalizowaliśmy też gwatemalski projekt ustawy o ochronie życia i rodziny, któremu sprzeciwiają się organizacje lewicowe z całego świata.

*

W związku z wyborami samorządowymi przedstawiliśmy raport pokazujący, które z władz lokalnych przeznaczały środki publiczne na działania ruchu politycznego LGBT. Raport odbił się szerokim echem w mediach.

*

Przygotowaliśmy praktyczny poradnik na temat godnego pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem, aby obalić panujące mity i ułatwić rodzicom oraz innym osobom zorganizowanie pogrzebu dziecka. Ulotkę oraz poradnik można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl.

*

Na zaproszenie rządowego Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji Rady Działalności Pożytku Publicznego Karina Walinowicz i dr Marcin Olszówka przedstawili raport i badania na temat licznych przypadków agresji oraz nienawiści wobec chrześcijan oraz różnych form ich dyskryminowania w Polsce.

*

W odpowiedzi na opinię antyklerykalnej fundacji kwestionującej coroczne uroczystości upamiętniające św. Jana Pawła II, patrona szkoły w Zielonkach, sporządziliśmy analizę wykazującą zgodność statutu placówki z prawem. Tym samy potwierdziliśmy stanowisko dyrektor szkoły, która w odpowiedzi udzielonej fundacji wykazała, że władze szkoły upamiętniając w ten sposób patrona szkoły nie naruszają polskiego prawa.

*

Pomogliśmy grupie posłów opracować projekt ustawy chroniący dzieci poczęte metodą in vitro i likwidujący najbardziej rażące patologie obecnie obowiązującej ustawy. Szczególnie istotne jest wprowadzenie prawnego zakazu mrożenia zarodków, ich eugenicznej selekcji oraz surogacji. Projekt zgłosili przedstawiciele różnych ugrupowań reprezentowani przez Jana Klawitera i będzie on przedmiotem prac w Sejmie.

*

Podczas konferencji prasowej przedstawiliśmy raport wskazujący, że zgodnie z orzecznictwem sądowym kampanie społeczne pokazujące prawdę o aborcji nie naruszają polskiego prawa, a ich autorzy korzystają z wolności słowa. Raport będzie służył w przyszłych postępowaniach sądowych w podobnych sprawach, dowodząc, że sądy nie mogą ograniczać wolności ukazywania prawdy o aborcji.

*

Nasi eksperci spotkali się z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i przekazali podpisy złożone pod petycją „Los małżeństwa w naszych rękach”, zamieszoną na portalu maszwpływ.pl. Pod apelem podpisało się ponad 20 000 sygnatariuszy. Serdecznie dziękujemy!

*

Dr Tymoteusz Zych wziął udział w konferencji Wspólnie dla Przyszłości, prowadząc dla młodych ludzi zaangażowanych w organizacje społeczne wykład o znaczeniu klasycznej etyki w aktywności publicznej i zagrożeniach wynikających z jej odrzucenia.


DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA


Opracowany przez Instytut Ordo Iuris z inicjatywy posła Marka Jurka projekt Konwencji o prawach rodziny został przez naszych ekspertów zaprezentowany na zaproszenie francuskich posłów w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu, a z inicjatywy organizacji społecznych na konferencjach w Bratysławie i w Zagrzebiu. Projekt był także przedmiotem dyskusji podczas konferencji OBWE Human Dimension Implementation Meeting w Warszawie. Wszędzie spotkał się z dużym zainteresowaniem i przychylnością, jako realna alternatywa dla genderowej Konwencji stambulskiej. Wcześniej do projektu pozytywnie odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

*

We współpracy z organizacją Vigilare powołaliśmy do życia chorwacki Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: „Zaklada za Pravnu Kulturu Ordo Iuris”.

*

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Rozalia Kielmans-Ratyńska wystąpiła na forum ONZ w Genewie, gdzie zaprezentowała raport na temat przestrzegania postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Zwracała uwagę na obowiązek zapewnienia ochrony prawnej życia każdego człowieka bez dyskryminacji i wykluczania dzieci nienarodzonych z przewidywaną niepełnosprawnością. Byliśmy jedyną organizacją broniącą praw ludzi niepełnosprawnych przed narodzeniem.

*

W oficjalnym raporcie OBWE dotyczącym przestępstw z nienawiści uwzględniono zgłoszone przez Ordo Iuris przestępstwa wymierzone w chrześcijan w Polsce. Te przypadki monitoruje nasze Centrum Wolności Religijnej.

*

Przekazaliśmy posłom do Parlamentu Europejskiego analizę wskazującą na potrzebę odrzucenia projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (ACTA 2).

*

Złożyliśmy do Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ oraz do Komisji ds. Rozwoju Społecznego na wiosenną sesję 2019 raporty przypominające o szczególnej roli matek w społeczeństwie oraz o autonomii i prawach rodziny do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem.

*

Eksperci Ordo Iuris Karina Walinowicz i dr Tymoteusz Zych znaleźli się wśród osób konsultowanych przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego podczas jej wizyty w Polsce. Później na zaproszenie Komisji dr Tymoteusz Zych przedstawiał na jej posiedzeniu w Brukseli analizę na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.


INTERWENCJA PROCESOWA


Sąd w Oławie opowiedział się za prawem do mówienia prawdy o aborcji oraz wolnością słowa, odwołując się do międzynarodowych i konstytucyjnych standardów i uniewinnił pro-lifera, którego reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Michał Kruszwicki z programu Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

*

Sąd w Krakowie potwierdził, i to dwukrotnie, że prezentowanie banerów antyaborcyjnych i skutków aborcji podlega ochronie wolności słowa. Wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do życia bronili mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka i mec. Magdalena Majkowska.

*

Sąd w Lublinie umorzył sprawę działacza pro-life, uwzględniając wniosek naszych prawników – mec. Jerzego Kwaśniewskiego i mec. Macieja Kryczki.

*

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zachował pełnię władzy rodzicielskiej państwu Pawlakom reprezentowanym przez prawników z Instytutu Ordo Iuris.

*

Sąd w Mińsku Mazowieckim przychylił się do naszego wniosku, dzięki czemu samotna matka odzyskała prawo do kontaktów z dziećmi w rodzinnym domu.

*

Z kolei Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił argumentację Instytutu i uchylił wyrok uniewinniający Adama D. ps. „Nergal” za znieważenie polskiego godła.

*

Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, orzekając, że oblanie farbą pomnika w Rząbcu, który propagował ustrój komunistyczny i zakłamywał prawdę historyczną, nie było przestępstwem. Oskarżonych reprezentowali mec. dr Bartosz Lewandowski i mec. Maciej Kryczka.

Podczas procesu o zniesławienie prof. B. Chazana przez aktywistkę Annę G. wyszło na jaw, że była skazana za jazdę pod wpływem alkoholu, znęcanie się, pomówienie i dwukrotnie za zniesławienie. Oskarżona przyznała się, że zamieściła w Internecie wpisy obrażające lekarza i odmówiła składania zeznań.

*

Rozpoczął się kolejny proces działacza pro-life w związku z prezentowaniem przez niego zdjęć ofiar aborcji. Sąd skierował sprawę na posiedzenie celem rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez prawników z Instytutu Ordo Iuris.

*

Ruszył proces mężczyzny oskarżonego o zniszczenie plakatów ze zdjęciami dzieci zabitych przed narodzeniem przed warszawskim szpitalem im. prof. W. Orłowskiego. Nasi prawnicy reprezentują w postępowaniu Fundację PRO-Prawo do życia.

*

Reprezentujemy przed sądem w Piasecznie dr. Bawera Aondo-Akaa w związku z obwinieniem go o „wywołanie zgorszenia”, którym rzekomo miało być wywieszenie antyaborcyjnego billboardu w Lesznowoli.

*

Rozpoczął się głośny proces dotyczący ukraińskiej nastolatki, która podczas nauki w warszawskim gimnazjum zetknęła się z radykalną grupą i przeszła na islam. Udzielamy pomocy prawnej rodzinie.

*

Reprezentowaliśmy Polkę, którą zatrzymano na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez Norwegię. Kobieta uciekła na terytorium RP z obawy przed norweskim Urzędem ds. Ochrony Dzieci (Barnevernet), który chce odebrać jej troje dzieci.


INNE


Od początku do końca monitorowaliśmy proces mianowania nowego Rzecznika Praw Dziecka — m.in. zadawaliśmy pytania kandydatom i ocenialiśmy programy każdego z nich pod kątem zgodności z konstytucją.

*

Przygotowaliśmy ankietę dla samorządowców, w której kandydaci do władz lokalnych mogli zadeklarować, czy i w jaki sposób będą wspierać rodziny.

*

Interweniowaliśmy u Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który uznał, że kina mają obowiązek wyświetlać film „Kler” i zażądał wyjaśnień od prezydenta Ostrołęki w związku z brakiem emisji obrazu Wojciecha Smarzowskiego. Skierowaliśmy do rzecznika pytanie o wskazanie podstawy prawnej, zobowiązującej kina do uwzględnienia tego filmu w swoich repertuarach.

*

Pełniliśmy rolę obserwatorów zewnętrznych podczas Marszu Niepodległości i stwierdziliśmy zgodność z prawem działań organizatora tego wydarzenia.

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski wygłosił konferencję o ochronie życia w prawie krajowym i międzynarodowym podczas 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

*

Po zakończonej X edycji stażu dla studentów i absolwentów prawa oraz nauk serdecznych, zainaugurowaliśmy XI wydanie programu stażowego dla młodych prawników i studentów nauk społecznych w Instytucie Ordo Iuris.


MEDIA


W tym czasie analizy, komentarze, wypowiedzi naszych ekspertów opublikowane zostały w 315 materiałach informacyjnych. Oto kilka z nich:

*

Na temat ochrony dzieci przed przestępcami seksualnymi w Polsacie wypowiadał się mec. Jerzy Kwaśniewski.

*

W wywiadach udzielonych PCh24.pl oraz tygodnikowi „Do Rzeczy” dr Tymoteusz Zych przedstawił wyniki badań, które dowodzą, że większość Polaków nie chce posyłać swoich dzieci do żłobków i opowiada się za możliwością decydowania o formie opieki, na którą państwo przeznacza pieniądze publiczne.

*

Mec. Maciej Kryczka wypowiadał się w programie „Alarm!” poświęconemu gimnazjalistce, która pod wpływem radykalnej muzułmańskiej grupy odcięła się od rodziny. Udzielił też na ten temat wywiadu dla wPolityce.pl

*

Dr Błażej Kmieciak komentował na falach Radia Maryja opieszałość prac sejmowych nad projektem „Zatrzymaj aborcję”, a także problem ustawiania praw dziecka ponad prawami rodziców.

*

Mec. Rafał Dorosiński w rozmowie z Aleksandrą Jakubowską z wPolsce.pl przedstawiał propozycje prawnej ochrony dzieci przed dostępem do pornografii.

*

W Tygodniku Sieci ukazał się wywiad z mec. Jerzym Kwaśniewskim na temat ograniczania praw rodzin przez takie urzędy jak niemiecki Jugendamt czy norweski Barnevernet.

*

Mec. Jerzy Kwaśniewski wraz z dr Zychem rozmawiali w PCh24.pl o niepodległości, podejmując szczególną refleksję nad sytuacją prawną polskich rodzin.

*

Naszą informację o prawie do modlitwy w szkole cytowały: KAI, PCh24.pl, Gość Niedzielny, Tygodnik Niedziela, Media Narodowe, Fronda.

*

Dr Tymoteusz Zych

 

WSPIERAM ORDO IURIS – LINK