Polacy z całego świata łączą się pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”

0
818

ENGLISH VERSION BELOW

Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania.

W dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowe Porozumienie Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Porozumienie nie jest związane z żadną partią, ani środowiskiem politycznym oraz opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Pozostaje ono jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących. Celem inicjatywy jest lepsze wykorzystanie potencjału Polonii dla dobra Polski i wspieranie propolskich i prochrześcijańskich działań rządu za granicą.

Porozumienie zamierza reprezentować interesy należących do niego organizacji, aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce, ułatwiać transfer wiedzy i doświadczeń polonijnych oraz wspierać polski rząd w walce o polską rację stanu na arenie międzynarodowej.

Porozumienie wyraża aprobatę dla działań polskiego rządu takich jak wzmocnienie polityki prospołecznej, dbałość o silny wzrost gospodarczy czy zdynamizowanie współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej oraz Międzymorza. Inicjatorzy nowej grupy polonijnej wyrażają jednocześnie rozczarowanie w związku z ciągle bardzo słabym wykorzystaniem potencjału Polonii dla dobra państwa polskiego.

Członkowie nowo powstałej grupy wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia i liczą w tym zakresie na polski rząd. Podkreślają oni jednak, że współpraca z władzami w kraju nie będzie wydajna bez usunięcia stojących na drodze do jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Porozumienie są takie jak: brak lustracji działaczy polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z polską racja stanu przy jednoczesnym braku wsparcia dla grup walczących o dobre imię naszej Ojczyzny czy lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak wykorzystania potencjału Polonii w polskiej dyplomacji, brak reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka polskiego i niedobory w patriotycznym szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią, izolowanie środowisk polonijnych od dostępu do mediów publicznych czy brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów za granicą.

Marek Błażejak, członek grupy polonijnej Polish Media Issues i jeden z inicjatorów Porozumienia powiedział: „Z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości spora grupa Polaków mieszkających za granicą podjęła się trudnego zadania zaktywizowania potencjału Polonii, usprawnienia mocno kulejącej współpracy z rządem w Warszawie jak i wzmocnienia roli Polaków z zagranicy w kształtowaniu współczesnej Polski. Czy to się uda, zależy od determinacji organizacji tworzących Porozumienie oraz umiejętności zawierania mądrych kompromisów”. Ks. Stanisław Jeż, wspierający Porozumienie Rektor Senior Polskiej Misji Katolickiej we Francji podkreślił, że „polscy chrześcijanie jako nosiciele wartości chrześcijańskich mają szczególną rolę do odegrania nie tylko w Polsce ale w świecie współczesnym”. Ks. Jeż dodał również, że szkoły przyparafialne odgrywają nieocenioną rolę w kultywowaniu polskości i patriotyzmu.

Nowa inicjatywa polonijna, która przyjęła tymczasową nazwę Światowe Porozumienie Polskich Patriotów będzie walczyć zarówno o swoje interesy w Warszawie jak i ma nadzieję na połączenie sił z polskimi władzami, aby walczyć o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Porozumienie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje polonijne z całego świata, którym bliska jest dewiza „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Czytaj też apel Światowego Porozumienia Polskich Patriotów o włączenie następujących postulatów do uchwał końcowych V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

 ENGLISH VERSION

Poles from all over the world are united under the slogan „God, Honor and Fatherland”. Polonia associations from around the world are bringing to life a new international initiative fighting under the slogan „God, Honor and Fatherland”; for their rightful place in political, social and cultural life in Poland and in their countries of residence.

On August 22, 2018, a group was formed under the working name of the World Agreement of Polish Patriots (WAPP), which represents the milieu of patriotic Poles living outside the country. The agreement is not related to any party or political environment and is based on Christian values ​​and canon „God, Honor and Fatherland”. However, it remains open to people of other faiths and non-believers. The aim of the initiative is to better use the potential of the Polish community for the good of Poland and to support pro-Polish and pro-Christian government activities abroad.

The agreement intends to represent the interests of its organizations, actively participate in political, social and cultural life in Poland, facilitate the transfer of knowledge and experience of the Polish diaspora and support the Polish government in the fight for Polish national interests in the international arena. The agreement expresses approval for the actions of the Polish government, such as strengthening pro-social policy, care for strong economic growth and boosting cooperation within the Visegrad Group and Intermarium concept. However, the initiators of the new Polonia group express their disappointment at the still very poor use of the potential of the Polish diaspora community for the good of the Polish state.

Members of the newly formed group also point to the need to jointly counteract the increasingly stronger current of Marxist ideology that floods almost all spheres of life, and they are hoping to join forces with the Polish government to prevent further spreading of Marxism. They emphasize, however, that cooperation of Polonia groups with the authorities in Poland will not be properly effective without first removing obstacles in Poland that are preventing this cooperation. Key failings named by the WAPP include:

  • lack of lustration of Polonia activists,
  • financing by the Polish authorities of activities incompatible with the Polish national interests,
  • lack of support for groups actively fighting for the good name of our Homeland or lobbying for Poland,
  • failure by Polish governments to implement the provisions of bilateral interstate agreements protecting the rights of Poles living abroad,
  • lack of use of Polonia’s potential in Polish diplomacy,
  • lack of representation of the Polish diaspora in the Sejm and the Senate,
  • ineffective system of supporting Polish language teaching and shortages in patriotic training of Polish teaching staff,
  • de-centralized and non-integrated state entities which cooperate with Polonia,
  • isolation of Polish diaspora from access to public media or lack of solid support for pro-Polish and pro-Christian media abroad.

Marek Błażejak, a member of the Polonia group Polish Media Issues and one of the initiators of the Agreement said: „On the occasion of the 100th anniversary of the independence of Poland, a large group of Poles living abroad undertook the difficult task of more fully activating the potential of Polonia, seeking to create a strong, streamlined, effective level of cooperation with the government in Warsaw, and strengthening the role of Poles from abroad in shaping contemporary Poland. Whether it succeeds or not will depend upon the determination of the organizations forming the Agreement, and the ability to make wise compromises„. Ks. Stanisław Jeż, Senior Rector of the Polish Catholic Mission in France, stressed that "Polish Christians as carriers of Christian values ​​have a special role to play not only in Poland but throughout the modern world". Ks. Jeż also added that “Polish schools play an invaluable role in cultivating Polish-ness and patriotism”.

The new Polonia initiative, which adopted the provisional name World Agreement of Patriotic Poles, will fight for both its interests in Warsaw and hopes to join forces with the Polish authorities to fight for Poland’s interests in the international arena. The agreement is open to all Polish organizations from around the world whose members are aligned closely with the motto „God, Honor and Fatherland”.

Read also the appeal of the World Agreement of Polish Patriots to include the postulates in the final resolutions of the 5th World Congress of Polish Diaspora and Poles from abroad, being held on September 20-23, 2018.