Słowo na Niedzielę św. Trójcy i Boże Ciało: Czas miłosierdzia nagli, zanim nastanie sprawiedliwość [ks. Stanisław]

0
819

Wśród wielu ludzkich pragnień odnajdujemy to, które łączy nas z pragnieniem Chrystusa wypowiedzianym na krzyżu w słowie „Pragnę” (J 19,28). W tym testamencie miłości Bóg w Trójcy Świętej jedyny wypowiada pragnienie wspólnoty z ludźmi stworzonymi na obraz Boży i powołanymi do wspólnoty przekraczającej ziemskie potrzeby i uwarunkowania. Nasze „pragnę” może wznieść się ku Bogu i połączyć z pragnieniem Chrystusa konającego, skazanego na odrzucenie i samotność. Miłość Boża szuka i pragnie naszej odpowiedzi i wzajemności. Zdolni jesteśmy poddać się Bożemu pragnieniu i w nim uczestniczyć aż ku spełnieniu teraz i na zawsze. Są pragnienia, które gasną i kończą się z chwilą śmierci. Chrystusowe pragnienie przekracza śmierć i objawia swoją zwycięską moc w chwale i radości zmartwychwstania. Kto cierpi i umiera razem z Chrystusem, ten z ziemi wznosi się ku niebu, ten przekracza doświadczenie pustki i samotności, ten odpowiada na Boże pragnienie wspólnoty z nami na zawsze. Bogu w Trójcy bez początku i końca niczego nie brakuje, a jednak zechciał Bóg rozlać i darować swoją miłość.

http://gfx.archiwum.radiozet.pl/var/radiozetv3/storage/images/wiadomosci/kraj/boze-cialo-2015.-kiedy-skad-sie-wzielo-wolne-od-pracy-00006316/621772-1-pol-PL/W-czwartek-Boze-Cialo.-Tradycja-i-znaczenie-swieta.jpg

W czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – święto Bożego Ciała. Mądrość liturgii Kościoła ujawnia się w wewnętrznym i zewnętrznym świętowaniu, w którym uczestnicząc, potwierdzamy pragnienie udziału w wiecznym święcie miłości. Bezbożne i nieludzkie władze komunistyczne nie zdołały w Polsce zgasić i zniszczyć świętowania Bożego Ciała. Z czasem diabeł wpadł na pomysł, aby oprócz i zamiast otwartych prześladowań, propagować świętowanie wolności pozbawionej miłości i prawdy, w duchu swobody, zabawy i samowoli. Zjednoczenie Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym staje się dla nas darem i uzdalnia do dawania, do takiego życia, aby Boży dar przyjąć i samemu stać się darem dla Boga i ludzi zgodnie ze swoim powołaniem i posłuszeństwem wobec Bożego prowadzenia. Bóg stopniowo odsłania tajemnice swojej istoty, objawia swoją wolę, daje wzory do naśladowania w osobie Chrystusa, Maryi Matki Bożej i niezliczonych świętych.

Boże Ciało obchodzimy w tym roku 31 maja – w dniu święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a w dawnej liturgii Maryi Królowej. Maryja przyjęła i darowała nam Boże Ciało od chwili Wcielenia Syna Bożego w dniu Zwiastowania, poprzez pełny udział w drodze Chrystusa aż po Wniebowzięcie i ukoronowanie w niebie na Królową nieba i ziemi. Maryja jest Matką Eucharystii i Matką Kościoła jako eucharystycznej wspólnoty Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem. W zapiskach więziennych ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego odnajdujemy słowa zapisane 31 maja 1956 w Komańczy: „Niewiasta rodząca Ciało prawdziwe Boga-Człowieka, Ciało – Pokarm, nie może nie być Królową Świata. Ten Spichlerz Boży, karmiący ludzkość przez Syna swego, trzyma w swym łonie życie, bez którego wszyscy pomarlibyśmy głodem. Wszak królestwo każde jest powołane do tego, by zaradzać najpilniejszym potrzebom poddanych. Nasza Królowa żywi świat wiecznie, dając Boga Żywota”.

Zechciała Maryja swoją królewską miłość darować Polsce, podobnie Chrystus chce być uznany za Króla Polski. Pragnienia Maryi od pragnienia Chrystusa odłączyć się nie da. Królowa Polski pragnie więc królować w Polsce razem z Chrystusem zgodnie z pragnieniami Polaków wiernych Bożym pragnieniom, posłusznych królewskiej władzy Boga.

Wiemy lub powinniśmy wiedzieć, do czego zdolne są ludzkie władze Bogu nieposłuszne. Pragnijmy więc i módlmy się, aby obecne władze w Polsce okazały posłuszeństwo Bożym przykazaniom, aby sprawujący władzę nie łączyli zewnętrznych deklaracji i przejawów pobożności ze sprzeciwem wobec Dekalogu, a w nim wobec przykazania „nie zabijaj”.

Ludzkie prawo stanowione wraz z jego wykonawcami powinno uznać powszechne prawo naturalne, skoro pragnie tego Bóg. Żadne kalkulacje polityczne wraz z chęcią podobania się wszystkim dla utrzymania władzy nie mogą unieważnić ludzkiego prawa do życia od poczęcia po naturalną śmierć. Bóg pragnie, aby wszystkie dzieci stworzone na Jego obraz i podobieństwo nie były zabijane.

Dlaczego ludzie mający władzę, kierują swoje pragnienia w inną stronę, w kierunku śmierci? Na co liczą, czyje poparcie cenią władcy nieposłuszni Bogu, dawcy i obrońcy życia? Trwa czas miłosierdzia razem z wezwaniem do nawrócenia. Ten czas nagli, zanim nastanie sprawiedliwość.

Zwłaszcza kapłani w swojej władzy pasterskiej mają wszystko czynić razem z Matką Wieczystego Kapłana. „Wszak Maryja była na „Mszy Prymicyjnej” Syna swego na Kalwarii. I jak blisko powinna stać ołtarza, przy którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę!” (ks. prymas, „Zapiski więzienne”, Prudnik Śląski 9 czerwca 1955). Bliskość ołtarza zobowiązuje do wierności Chrystusowemu „Pragnę”.

ks. Stanisław Małkowski