21 pytań dla kandydatów na Prezydenta Warszawy. Odpowiada Romuald Starosielec. Ruch Naprawy Polski

0
316
[bsa_pro_ad_space id=5]

Fundacja Dobre Państwo przygotowała zestaw 21 pytań dla kandydatów na prezydenta Warszawy. Jako pierwszy odpowiedział Romuald Starosielec, kandydat Ruchu Naprawy Polski. Ruch Naprawy Polski to lista nr 15 do Rady Warszawy i lista nr 12 do Sejmiku Mazowieckiego.

Fundacja Dobre Państwo: 1. Proszę wskazać z jakich ugrupowań politycznych i z jakich środowisk społecznych, po wygranych wyborach, zostaną dobrani najbliżsi współpracownicy
Prezydenta Miasta oraz z jakimi organizacjami politycznymi i społecznymi planowania jest ścisła współpraca w zarządzaniu miastem.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Romuald Starosielec: Nie wskazuję, żadnych ugrupowań politycznych w tym względzie. Liczyć się będą kompetencje, motywacje i umiejętność pracy w zespole. Jeżeli takich ludzi znajdziemy w różnych organizacjach, w tym społecznych, zostaną zaangażowani.

Fundacja: 2. Proszę wskazać, jak Kandydat odnosi się do inicjatyw poszerzenia autonomii
największych miast Polski kosztem kompetencji władz krajowych. Czy w ocenie Kandydata samorządy mają zbyt wiele czy zbyt mało kompetencji w stosunku do sytuacji aktualnej? Jakie obszary kompetencji powinny zostać poszerzone, a które z nich zmniejszone?

Romuald Starosielec: Generalnie jestem za maksymalnym poszerzeniem autonomii, które obecnie są zbyt małe. Jednak, jeżeli w krytycznych dziedzinach życia (np. bezpieczeństwa, obrony cywilnej, budowaniu zaplecza na wypadki kryzysowe) samorządy nie będą sobie radziły, muszą zdecydowanie przejmować te funkcje struktury centralne.

Fundacja: 3. Proszę przedstawić opinię Kandydata na pracę Urzędu Miasta oraz zatrudnionych w nim urzędników. Czy godziny pracy urzędu zostaną dostosowane do potrzeb mieszkańców? W jaki sposób? Czy w ocenie Kandydata Urząd Miasta dysponuje odpowiednią do wykonywanych zadań kadrą urzędników? Czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia? Jego zmniejszenie? Jak, jeśli w ogóle, w ocenie Kandydata, zmienią się wynagrodzenia urzędników miasta?

Romuald Starosielec: Oczywiście godziny pracy powinny zostać dostosowane do potrzeb mieszkańców. Dla interesantów pracujących urzędy powinny pracować do 19.00. Urzędy Miasta dysponują wystarczającą liczbą urzędników, są oni jednak niewłaściwie wykorzystani. Zbyt mało z nich pracuje dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Zbyt mało jest zatrudnionych kompetentnych urzędników w przygotowywaniu projektów rozwojowych, obsługi wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Zwiększenie, czy zmniejszenie zatrudnienia będzie wynikało z zakresu planów rozwojowych, nowych inicjatyw społecznych, wielkości i zakresu pomocy socjalnej itp. Jedno jest pewne, przy tych zadaniach jakie są podejmowane obecnie przez m. st. Warszawę, tych urzędników jest zbyt dużo. To może się zmienić, kiedy prezydentem zostanie prawdziwy gospodarz miasta.

Fundacja: 4. Proszę zadeklarować czy po wygranych wyborach Kandydat będzie dążył do zmiany budżetu miasta? Jeśli w ocenie Kandydata konieczne jest jego zwiększenie – w jaki sposób zostanie ono sfinansowane? A może w ocenie Kandydata właściwe jest zmniejszenie budżetu miasta?

Romuald Starosielec: Budżet Warszawy jest obecnie na wysokim poziomie, problem w tym, że jego struktura jest niewłaściwa. Zbyt dużo jest wydatków „konsumpcyjnych”, zbyt mało rozwojowych. Warszawa jest miastem niezwykle bogatym w majątek trwały i nieruchomości. Niewłaściwe zarządzanie takim majątkiem, a z tym mamy do czynienia, powoduje, że miasto zarabia zbyt mało i nie rozwija się tak dynamicznie jak by mogło.

Fundacja: 5. Proszę opowiedzieć się za wyborem, z alternatywy dla obcokrajowców przebywających w mieście, pomiędzy procesami: asymilacji, integracji czy autonomii.

Romuald Starosielec: Najbardziej pożądanym, bo trwałym i potencjalnie niekonfliktowym, procesem byłaby oczywiście asymilacja. Jednak ten proces powinien zachodzić w sposób naturalny, pozbawiony przymusu. To siła polskiej kultury i właściwa organizacja życia zbiorowego powinna być głównym czynnikiem asymilacji.

Fundacja: 6. Jaki model zostanie wybrany dla obowiązkowej edukacji młodzieży z diaspory
obcokrajowców, w szczególności w perspektywie dążeń dumnego narodu
ukraińskiego?

Romuald Starosielec: Programy nauczania powinny być jednakowe dla uczniów z innych krajów. Równe prawa – równe obowiązki.

Fundacja: 7. Czy Kandydat uważa, że samorząd powinien wspierać środowiska LGBTQ+, jeśli
tak – w jaki sposób zamierza je wesprzeć?

Romuald Starosielec: Nie powinniśmy wspierać żadnych środowisk opartych na ideologii, zwłaszcza implementowanych do Polski, przy użyciu środków finansowych i medialnych z zagranicy.

Fundacja: 8. Czy po wygranych wyborach Kandydat stworzy przestrzeń na wzór USC do
udzielania ślubów/błogosławieństw dla związków jednopłciowych? Czy będą powstawały przestrzenie „trzeciego miejsca” dla osób i środowisk różnych światopoglądów i orientacji seksualnych?

Romuald Starosielec: Odpowiedź jak poprzednia.

Fundacja: 9. Jakie Kandydat preferuje rozwiązanie w kwestiach prowadzenia i finansowania
religii w szkołach?

Romuald Starosielec: To nie politycy czy urzędnicy mają decydować o nauce religii w szkołach, tylko rodzice.  Wprowadzimy bon edukacyjny, który da rodzicom realny wpływ na szkołę, łącznie z możliwością zakładania nowych. To rodzice będą decydować o tym w jakiej religii będą się uczyć i w jakiej powinni być wychowywane ich dzieci.

Fundacja: 10. Jakie będzie stanowisko Prezydenta miasta w kwestii dysponowania przez
kościoły i związki wyznaniowe przywilejami w gospodarowaniu nieruchomościami?

Romuald Starosielec: Nie wiem jakie przywileje ma na myśl twórca ankiety. Kościoły i związki wyznaniowe powinny mieć te same prawa i obowiązki.

Fundacja: 11. Jakie perspektywy kreślone są dla utrzymania i rozwoju sportu, sportu wyczynowego i młodzieżowego, na obiektach dostępnych w tkance miasta? Czy Kandydat przewiduje wsparcie dla kobiecego sportu, np. poprzez zapewnienie profesjonalnych warunków dla kobiecego klubu piłki nożnej czy boksu?

Romuald Starosielec: Na tym polu są olbrzymie zaniedbania. Sport zaczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zwiększenie jakości i ilości godzin WF-u, rozwinięcie dyscyplin sportu w godzinach pozalekcyjnych, otwarcie boisk szkolnych dla wszystkich dzieci we wszystkie dni tygodnia w maksymalnej ilości godzin, zawody międzyszkolne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnokrajowe. Nagłośnienie tego w mediach głównego nurtu, społecznościowych. Szlachetna rywalizacja i w sumie niewielkie dotacje samorządowe mogą radykalnie zmienić charakter sportu w Polsce. Nie ma tych działań, dlatego mówienie o sporcie wyczynowym, bez szerokiego zaplecza oddolnego jest naszą ułomnością.

Fundacja: 12. Proszę zdradzić dążenia Kandydata w odniesieniu do stawek podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne i działalność gospodarczą. Czy po wygranych wyborach Prezydent będzie dążył do ustalenia tych stawek w maksymalnych wysokościach czy może zaproponuje jakieś obniżki? Które z nieruchomości miałyby zostać nimi objęte i według jakich kryteriów?

Romuald Starosielec: Podatki, ich wysokość i rodzaje są funkcją programów rozwojowych i planowania strategicznego. Akceptuję tylko takie podatki, które, z jednej strony, zaspakajają podstawowe obowiązki samorządu i państwa, z drugiej służą celom rozwojowym. Zbieranie podatków po to, żeby je w głównym stopniu przejadać jest niedopuszczalną patologią. Podatki będą takie aby spełniały w optymalnym stopniu powyższe funkcje i zaakceptowane przez mieszkańców Warszawy w obligatoryjnym referendum.

Fundacja: 13. Proszę opisać w jaki sposób w ocenie Kandydata będą kształtowały się ceny usług i opłat miejskich. Jak kształtowały się będą ceny odbioru odpadów?

Romuald Starosielec: To bardzo proste w formie konkursów i przetargów.

Fundacja: 14. Proszę oświadczyć czy w przetargach w formule zamówień publicznych preferowane będą lokalne, stołeczne firmy zarejestrowane na terenie wykonywania prac bądź świadczenia usług?

Romuald Starosielec: Przede wszystkim wprowadzimy na poziomie m.st. Warszawy zasady samorządu gospodarczego, oddamy temu samorządowi te prerogatywy, które wynikają z ich kompetencji. To samorząd gospodarczy będzie decydował o formach zamówień publicznych w tym zakresie a nie politycy czy urzędnicy.

Fundacja: 15. Czy w ocenie Kandydata miejska polityka w zakresie lokali mieszkalnych powinna polegać na ich sprzedaży i pomniejszaniu zasobu lokalowego czy też miasto powinno powiększać zasób lokali mieszkalnych pozostających własnością miasta i przez nie administrowanych?

Romuald Starosielec: Miast odda w administrowanie zasób lokali użytkowych samorządowi gospodarczemu, również powierzy jemu realizację szerokiego programu mieszkań komunalnych. Warszawa, po wcześniejszych inwestycjach w infrastrukturę i uzbrojenie nowych terenów może budować 20 tysięcy mieszkań komunalnych rocznie!

Fundacja: 16. Proszę nakreślić pomysł rozwiązania problemu dostępności i kosztów czynszów
mieszkań dla studentów uczących się w uczelniach wyższych w mieście.

Romuald Starosielec: Sprawa zaniedbań na tym polu jest przerażająca. Budowanie tanich, funkcjonalnych akademików, przejmie samorząd gospodarczy, będzie nimi administrował i spłacał obligacje, które sfinansowały ten projekt.

Fundacja: 17. Proszę podzielić się spostrzeżeniem czego upamiętnienia lub czyjego pomnika brakuje w tkance miasta. Jaki monument i gdzie ratusz za przyszłej prezydentury wzniesie?

Romuald Starosielec: Trzy główne; a/ Łuk Triumfalny poświęcony zwycięskiej wojnie 1920 roku na odcinku ul. Radzymińskiej z przebudową całego otoczenia i placem defilad dla uroczystości lokalnych i państwowych. b/ pomnik dla gen. Tadeusza Rozwadowskiego, faktycznego dowódcy Bitwy Warszawskiej w centrum Rembertowa obok Akademii Obrony Narodowej (należy natychmiast powrócić do tej nazwy), c/ Centrum Duchowe im. Stefana Wyszyńskiego

Fundacja: 18. Proszę opisać jak zdaniem Kandydata powinna kształtować się polityka transportowa miasta. Czy należy ograniczyć ruch samochodów w śródmieściu? W jaki sposób? Czy opłaty za parkowanie zostaną ustalone na maksymalnym dopuszczalnym poziomie? Czy należy inwestować w infrastrukturę rowerową, czy zwiększać ilość miejsc parkingowych? Czy należy dokończyć budowę obwodnicy – ramy komunikacyjnej? Czy priorytetem powinna być komunikacja publiczna? Tramwajowa, autobusowa czy może metro? Czy i w jaki sposób zmienią się ceny komunikacji publicznej?

Romuald Starosielec: Konieczne jest wypracowanie zdrowego kompromisu pomiędzy ruchem pieszym, rowerowym, transportem publicznym i samochodowym. Taki projekt (projekty) będą poddane  powszechnemu obligatoryjnemu referendum.

Fundacja: 19. Co ratusz w czasach przyszłej prezydencji uczyni dla mieszkańców, którzy popadli w uzależnienie od nałogów, bądź z innych powodów cierpią niedostatek materialny?

Romuald Starosielec: Postawieni na nogi pomocy społecznej oraz uaktywnienie społecznych, osiedlowych inicjatyw.

Fundacja: 20. Proszę o informację na temat działań jakie po wygranych wyborach podejmie Prezydent w odniesieniu do dostępności opieki nad najmłodszymi i najstarszymi, w szczególności w sprawie cen miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz zaspokojenia potrzeb seniorów.

Romuald Starosielec: Przedstawię program adopcji. Żadne dziecko nie może być poddawane aborcji. Miliony rodzin w Polsce czaka na taką możliwość. Pomoc rodzinom ubogim jest działaniem oczywistym, jednak powinien on podlegać społecznej kontroli. Dla seniorów budowa domów i osiedli poza centrum z całym zapleczem medycznym i rehabilitacyjnym w zamian za mieszkania seniorów w centrum miast.

Fundacja: 21. Co zostanie zrobione dla poprawy dostępności i jakości dla mieszkańców Warszawy, w tym cudzoziemców, do usług ochrony zdrowia?

Romuald Starosielec: a/ racjonalizacja wydatków na służbę zdrowia, przesuniecie środków na bezpośrednią obsługę klientów, produkcja leków w polskich prywatnych firmach. b/ ubezpieczenia prywatne z odprowadzeniem do nich określonej kwoty z ZUS-u.

Fundacja: Na koniec proszę wskazać jeden, najważniejszy cel, który w przypadku wygrania
wyborów na urząd Prezydenta Miasta stołecznego Warszawa zostanie przez Kandydata zrealizowany do końca najbliższej kadencji.

Romuald Starosielec: Opracowanie dla Warszawy strategicznego planu rozwoju, w tym planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzbrojeniem terenu pod inwestycje komercyjne i mieszkaniowe.

za: dobrepanstwo.org

[bsa_pro_ad_space id=4]